جستجو براساس درس

جستجو براساس رشته و نیمسال

لیست نمونه سوالات

ردیف کد نام درس نیمسال پاسخ نامه قیمت (تومان) عملیات
1 1222004 - 1222088 - 1222302 - 1712138 اصول علم سیاست - مبانی علم سیاست0 2-90-91 دارد 150 افزودن به سبد خرید
2 1220491 - 1220572 فقه 40 2-90-91 دارد 150 افزودن به سبد خرید
3 1231005 روش تحقیق در علوم سیاسی (الف)0 2-90-91 دارد 150 افزودن به سبد خرید
4 1220281 حقوق بین الملل عمومی وخصوصی0 2-90-91 دارد 150 افزودن به سبد خرید
5 1222027 - 1222213 جغرافیای انسانی ایران0 2-90-91 دارد 150 افزودن به سبد خرید
6 1411096 بیماریهای مهم گیاهی و کنترل آنها0 2-90-91 دارد 150 افزودن به سبد خرید
7 1220153 تاریخ تصوف 20 2-90-91 دارد 150 افزودن به سبد خرید
8 1223027 حقوق مدنی( 2) اموال و مالکیت0 2-90-91 دارد 150 افزودن به سبد خرید
9 1220183 - 1220351 مبانی فهم و نقد الحدیث0 2-90-91 دارد 150 افزودن به سبد خرید
10 1222313 - 1231010 اندیشه های سیاسی در قرن بیستم0 2-90-91 دارد 150 افزودن به سبد خرید
11 1220424 انقلاب اسلامی ایران علوم پایه0 2-90-91 دارد 150 افزودن به سبد خرید
12 1220257 تاریخ تشکیلات اسلامی 20 2-90-91 دارد 150 افزودن به سبد خرید
13 1222013 - 1222148 - 1222193 نظریه های جامعه شناسی 20 2-90-91 دارد 150 افزودن به سبد خرید
14 1230037 تاریخ ادبیات دوره دوم عباسی0 2-90-91 دارد 150 افزودن به سبد خرید
15 1312020 اصول وفنون نظارت بر اجرا0 2-90-91 دارد 150 افزودن به سبد خرید
16 1220293 قواعد فقه 10 2-90-91 دارد 150 افزودن به سبد خرید
17 1226023 - 1712013 - 1712030 - 1810006 آشنایی با هنر در تاریخ 10 2-90-91 دارد 150 افزودن به سبد خرید
18 1222037 جامعه شناسی انقلاب0 2-90-91 دارد 150 افزودن به سبد خرید
19 1221100 اقتصاد مدیریت0 2-90-91 دارد 150 افزودن به سبد خرید
20 1224007 - 1224022 - 1712154 مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان0 2-90-91 دارد 150 افزودن به سبد خرید
21 1222208 فنون برنامه ریزی اجتماعی0 2-90-91 دارد 150 افزودن به سبد خرید
22 1411167 طراحی باغ و پارک0 2-90-91 دارد 150 افزودن به سبد خرید
23 1220287 اصول فقه 10 2-90-91 دارد 150 افزودن به سبد خرید
24 1231021 نوسازی و دگرگونی سیاسی0 2-90-91 دارد 150 افزودن به سبد خرید
25 1222030 جامعه شناسی شهری0 2-90-91 دارد 150 افزودن به سبد خرید
26 1221034 مالیه عمومی0 2-90-91 دارد 150 افزودن به سبد خرید
27 1220143 سیری در نهج البلاغه0 2-90-91 دارد 150 افزودن به سبد خرید
28 1223002 حقوق تجارت0 2-90-91 دارد 150 افزودن به سبد خرید
29 1233032 تفسیر موضوعی قرآن علوم انسانی1 2-90-91 دارد 150 افزودن به سبد خرید
30 1312008 - 1313053 - 1320047 تکنولوژی بتن0 2-90-91 دارد 150 افزودن به سبد خرید
  • 14714 مورد / صفحه 1 از 491
  • ...