نمونه سوالات پیام نور براساس رشته درس

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت تعاونی ها رشته کشاورزی کلیه گرایش ها به همراه پاسخنامه

 • درس : مدیریت تعاونی ها
 • رشته : کشاورزی کلیه گرایش ها
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ریاضیات عمومی ۱ رشته کشاورزی کلیه گرایش ها به همراه پاسخنامه

 • درس : ریاضیات عمومی 1
 • رشته : کشاورزی کلیه گرایش ها
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت کشاورزی رشته کشاورزی کلیه گرایش ها به همراه پاسخنامه

 • درس : مدیریت کشاورزی
 • رشته : کشاورزی کلیه گرایش ها
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس شناخت و مدیریت حیات وحش رشته مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پاسخنامه

 • درس : شناخت و مدیریت حیات وحش
 • رشته : مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس قوانین و مدیریت منابع طبیعی رشته مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پاسخنامه

 • درس : قوانین و مدیریت منابع طبیعی
 • رشته : مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اکولوژی جنگل رشته مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پاسخنامه

 • درس : اکولوژی جنگل
 • رشته : مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آبیاری عمومی رشته مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پاسخنامه

 • درس : آبیاری عمومی
 • رشته : مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول آموزش و ترویج کشاورزی ومنابع طبیعی رشته مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول آموزش و ترویج کشاورزی ومنابع طبیعی
 • رشته : مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آبخیزداری و حفاظت آب و خاک رشته مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پاسخنامه

 • درس : آبخیزداری و حفاظت آب و خاک
 • رشته : مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ریاضیات عمومی ۱ رشته مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پاسخنامه

 • درس : ریاضیات عمومی 1
 • رشته : مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس گیاه شناسی عمومی رشته مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پاسخنامه

 • درس : گیاه شناسی عمومی
 • رشته : مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زراعت عمومی رشته مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پاسخنامه

 • درس : زراعت عمومی
 • رشته : مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس باغبانی عمومی رشته مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پاسخنامه

 • درس : باغبانی عمومی
 • رشته : مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس جنگلداری رشته مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پاسخنامه

 • درس : جنگلداری
 • رشته : مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس جنگلداری رشته کشاورزی کلیه گرایش ها به همراه پاسخنامه

 • درس : جنگلداری
 • رشته : کشاورزی کلیه گرایش ها
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آبیاری عمومی رشته کشاورزی کلیه گرایش ها به همراه پاسخنامه

 • درس : آبیاری عمومی
 • رشته : کشاورزی کلیه گرایش ها
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آبخیزداری و حفاظت آب و خاک رشته کشاورزی کلیه گرایش ها به همراه پاسخنامه

 • درس : آبخیزداری و حفاظت آب و خاک
 • رشته : کشاورزی کلیه گرایش ها
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حسابداری واحدهای کشاورزی رشته کشاورزی کلیه گرایش ها به همراه پاسخنامه

 • درس : حسابداری واحدهای کشاورزی
 • رشته : کشاورزی کلیه گرایش ها
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی رشته کشاورزی کلیه گرایش ها به همراه پاسخنامه

 • درس : اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی
 • رشته : کشاورزی کلیه گرایش ها
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سیاست کشاورزی رشته کشاورزی کلیه گرایش ها به همراه پاسخنامه

 • درس : سیاست کشاورزی
 • رشته : کشاورزی کلیه گرایش ها
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اقتصاد کلان ۲ رشته کشاورزی کلیه گرایش ها به همراه پاسخنامه

 • درس : اقتصاد کلان 2
 • رشته : کشاورزی کلیه گرایش ها
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان