نمونه سوالات پیام نور براساس رشته درس

دانلود نمونه سوالات درس فیزیک پایه ۲ رشته مدیریت پروژه به همراه پاسخنامه

 • درس : فیزیک پایه 2
 • رشته : مدیریت پروژه
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس محاسبات عددی رشته مهندسی متالورژی صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : محاسبات عددی
 • رشته : مهندسی متالورژی صنعتی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس محاسبات عددی رشته مهندسی خودرو به همراه پاسخنامه

 • درس : محاسبات عددی
 • رشته : مهندسی خودرو
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس محاسبات عددی رشته مهندسی هوا فضا به همراه پاسخنامه

 • درس : محاسبات عددی
 • رشته : مهندسی هوا فضا
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس محیط های چندرسانه ای رشته مهندسی مدیریت اجرایی به همراه پاسخنامه

 • درس : محیط های چندرسانه ای
 • رشته : مهندسی مدیریت اجرایی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاسیسات زیربنایی و ساختمانی رشته مهندسی مدیریت اجرایی به همراه پاسخنامه

 • درس : تاسیسات زیربنایی و ساختمانی
 • رشته : مهندسی مدیریت اجرایی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فیزیک پایه ۲ رشته مهندسی مدیریت اجرایی به همراه پاسخنامه

 • درس : فیزیک پایه 2
 • رشته : مهندسی مدیریت اجرایی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش های محاسبات عددی رشته مهندسی مدیریت اجرایی به همراه پاسخنامه

 • درس : روش های محاسبات عددی
 • رشته : مهندسی مدیریت اجرایی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اقتصاد شهری رشته مهندسی شهر سازی به همراه پاسخنامه

 • درس : اقتصاد شهری
 • رشته : مهندسی شهر سازی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ترویج و آموزش کشاورزی رشته کشاورزی کلیه گرایش ها به همراه پاسخنامه

 • درس : ترویج و آموزش کشاورزی
 • رشته : کشاورزی کلیه گرایش ها
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول آموزش بزرگسالان رشته کشاورزی کلیه گرایش ها به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول آموزش بزرگسالان
 • رشته : کشاورزی کلیه گرایش ها
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تعاونی روستایی رشته کشاورزی کلیه گرایش ها به همراه پاسخنامه

 • درس : تعاونی روستایی
 • رشته : کشاورزی کلیه گرایش ها
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تکنولوژی آموزشی رشته کشاورزی کلیه گرایش ها به همراه پاسخنامه

 • درس : تکنولوژی آموزشی
 • رشته : کشاورزی کلیه گرایش ها
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس شیمی عمومی رشته کشاورزی کلیه گرایش ها به همراه پاسخنامه

 • درس : شیمی عمومی
 • رشته : کشاورزی کلیه گرایش ها
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ترویج وآموزش منابع طبیعی رشته کشاورزی کلیه گرایش ها به همراه پاسخنامه

 • درس : ترویج وآموزش منابع طبیعی
 • رشته : کشاورزی کلیه گرایش ها
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ریاضیات ۲ رشته کشاورزی کلیه گرایش ها به همراه پاسخنامه

 • درس : ریاضیات 2
 • رشته : کشاورزی کلیه گرایش ها
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس دیم کاری رشته کشاورزی کلیه گرایش ها به همراه پاسخنامه

 • درس : دیم کاری
 • رشته : کشاورزی کلیه گرایش ها
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت و حسابداری رشته کشاورزی کلیه گرایش ها به همراه پاسخنامه

 • درس : مدیریت و حسابداری
 • رشته : کشاورزی کلیه گرایش ها
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول آموزش و ترویج کشاورزی رشته کشاورزی کلیه گرایش ها به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول آموزش و ترویج کشاورزی
 • رشته : کشاورزی کلیه گرایش ها
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی کشاورزی پایدار رشته کشاورزی کلیه گرایش ها به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی کشاورزی پایدار
 • رشته : کشاورزی کلیه گرایش ها
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول حسابداری رشته کشاورزی کلیه گرایش ها به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول حسابداری
 • رشته : کشاورزی کلیه گرایش ها
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان