نمونه سوالات پیام نور براساس رشته درس

دانلود نمونه سوالات درس محاسبات عددی رشته مهندسی رباتیک به همراه پاسخنامه

 • درس : محاسبات عددی
 • رشته : مهندسی رباتیک
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فناوری اطلاعات (برای مدیران) رشته مهندسی فناوری اطلاعات به همراه پاسخنامه

 • درس : فناوری اطلاعات (برای مدیران)
 • رشته : مهندسی فناوری اطلاعات
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس برنامه سازی پیشرفته رشته مهندسی فناوری اطلاعات به همراه پاسخنامه

 • درس : برنامه سازی پیشرفته
 • رشته : مهندسی فناوری اطلاعات
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آمار و احتمالات کاربردی رشته مهندسی فناوری اطلاعات به همراه پاسخنامه

 • درس : آمار و احتمالات کاربردی
 • رشته : مهندسی فناوری اطلاعات
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی رشته مهندسی فناوری اطلاعات به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان تخصصی
 • رشته : مهندسی فناوری اطلاعات
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس شبکه های کامپیوتری ۱ رشته مهندسی فناوری اطلاعات به همراه پاسخنامه

 • درس : شبکه های کامپیوتری 1
 • رشته : مهندسی فناوری اطلاعات
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس گرافیک کامپیوتری رشته مهندسی فناوری اطلاعات به همراه پاسخنامه

 • درس : گرافیک کامپیوتری
 • رشته : مهندسی فناوری اطلاعات
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس برنامه سازی پیشرفته رشته مهندسی فناوری اطلاعات به همراه پاسخنامه

 • درس : برنامه سازی پیشرفته
 • رشته : مهندسی فناوری اطلاعات
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فیزیک عمومی ۲ رشته مهندسی فناوری اطلاعات به همراه پاسخنامه

 • درس : فیزیک عمومی 2
 • رشته : مهندسی فناوری اطلاعات
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آمار و احتمالات کاربردی رشته مهندسی فناوری اطلاعات به همراه پاسخنامه

 • درس : آمار و احتمالات کاربردی
 • رشته : مهندسی فناوری اطلاعات
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدارهای منطقی رشته مهندسی فناوری اطلاعات به همراه پاسخنامه

 • درس : مدارهای منطقی
 • رشته : مهندسی فناوری اطلاعات
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ذخیره و بازیابی اطلاعات رشته مهندسی فناوری اطلاعات به همراه پاسخنامه

 • درس : ذخیره و بازیابی اطلاعات
 • رشته : مهندسی فناوری اطلاعات
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تحلیل و طراحی شی گرا رشته مهندسی کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : تحلیل و طراحی شی گرا
 • رشته : مهندسی کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش های محاسبات عددی رشته مهندسی کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : روش های محاسبات عددی
 • رشته : مهندسی کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان ماشین و برنامه سازی سیستم رشته مهندسی کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان ماشین و برنامه سازی سیستم
 • رشته : مهندسی کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ذخیره بازیابی اطلاعات رشته مهندسی کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : ذخیره بازیابی اطلاعات
 • رشته : مهندسی کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول طراحی پایگاه داده ها رشته مهندسی کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول طراحی پایگاه داده ها
 • رشته : مهندسی کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس شبکه های کامپیوتری رشته مهندسی کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : شبکه های کامپیوتری
 • رشته : مهندسی کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس برنامه سازی پیشرفته رشته مهندسی کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : برنامه سازی پیشرفته
 • رشته : مهندسی کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی رشته مهندسی کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان تخصصی
 • رشته : مهندسی کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدارهای منطقی رشته مهندسی کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : مدارهای منطقی
 • رشته : مهندسی کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان