نمونه سوالات پیام نور براساس رشته درس

دانلود نمونه سوالات درس کاربرد سنجش از دور در ژئومورفولوژی رشته ژئومورفولوژی به همراه پاسخنامه

 • درس : کاربرد سنجش از دور در ژئومورفولوژی
 • رشته : ژئومورفولوژی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ژئومورفولوژی ساحلی ایران رشته ژئومورفولوژی به همراه پاسخنامه

 • درس : ژئومورفولوژی ساحلی ایران
 • رشته : ژئومورفولوژی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ژئومورفولوژی مناطق خشک ایران رشته ژئومورفولوژی به همراه پاسخنامه

 • درس : ژئومورفولوژی مناطق خشک ایران
 • رشته : ژئومورفولوژی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پروژه رشته ژئومورفولوژی به همراه پاسخنامه

 • درس : پروژه
 • رشته : ژئومورفولوژی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی رشته ژئومورفولوژی به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان تخصصی
 • رشته : ژئومورفولوژی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت منابع آب ایران رشته ژئومورفولوژی به همراه پاسخنامه

 • درس : مدیریت منابع آب ایران
 • رشته : ژئومورفولوژی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پروژه رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : پروژه
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس برنامه ریزی روستایی در نواحی مرزی و ویژه رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی به همراه پاسخنامه

 • درس : برنامه ریزی روستایی در نواحی مرزی و ویژه
 • رشته : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پروژه رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی به همراه پاسخنامه

 • درس : پروژه
 • رشته : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پروژه رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری به همراه پاسخنامه

 • درس : پروژه
 • رشته : جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه برنامه ریزی شهری ۱ رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه برنامه ریزی شهری 1
 • رشته : جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه برنامه ریزی شهری ۲ رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه برنامه ریزی شهری 2
 • رشته : جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارورزی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری به همراه پاسخنامه

 • درس : کارورزی
 • رشته : جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پروژه رشته علوم اقتصادی به همراه پاسخنامه

 • درس : پروژه
 • رشته : علوم اقتصادی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پروژه رشته مدیریت جهانگردی به همراه پاسخنامه

 • درس : پروژه
 • رشته : مدیریت جهانگردی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سمینارمسائل بازاریابی رشته مدیریت بازرگانی به همراه پاسخنامه

 • درس : سمینارمسائل بازاریابی
 • رشته : مدیریت بازرگانی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پروژه رشته مدیریت بازرگانی به همراه پاسخنامه

 • درس : پروژه
 • رشته : مدیریت بازرگانی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارورزی رشته مدیریت بازرگانی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارورزی
 • رشته : مدیریت بازرگانی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پروژه رشته مدیریت صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : پروژه
 • رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارورزی رشته مدیریت صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارورزی
 • رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پروژه رشته مدیریت دولتی به همراه پاسخنامه

 • درس : پروژه
 • رشته : مدیریت دولتی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان