نمونه سوالات پیام نور براساس رشته درس

دانلود نمونه سوالات درس پرو ژه کارورزی رشته زبان ادبیات انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : پرو ژه کارورزی
 • رشته : زبان ادبیات انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کار تحقیقی رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

 • درس : کار تحقیقی
 • رشته : علوم اجتماعی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارورزی مددکاری اجتماعی جامعه ای رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارورزی مددکاری اجتماعی جامعه ای
 • رشته : علوم اجتماعی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارورزی مددکاری اجتماعی گروهی رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارورزی مددکاری اجتماعی گروهی
 • رشته : علوم اجتماعی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارورزی مددکاری اجتماعی فردی رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارورزی مددکاری اجتماعی فردی
 • رشته : علوم اجتماعی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش تحقیق عملی درخدمات اجتماعی رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

 • درس : روش تحقیق عملی درخدمات اجتماعی
 • رشته : علوم اجتماعی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش تحقیق عملی رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

 • درس : روش تحقیق عملی
 • رشته : علوم اجتماعی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارورزی ۱ رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارورزی 1
 • رشته : علوم اجتماعی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارورزی ۲ رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارورزی 2
 • رشته : علوم اجتماعی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سمینار مسائل تعاونی رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

 • درس : سمینار مسائل تعاونی
 • رشته : علوم اجتماعی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کار تحقیقی رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

 • درس : کار تحقیقی
 • رشته : علوم اجتماعی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارآموزی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : کارآموزی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پایان نامه رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : پایان نامه
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس هیدروژئولوژی رشته ژئومورفولوژی به همراه پاسخنامه

 • درس : هیدروژئولوژی
 • رشته : ژئومورفولوژی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارهای میدانی و عملی در ژئومورفولوژی رشته ژئومورفولوژی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارهای میدانی و عملی در ژئومورفولوژی
 • رشته : ژئومورفولوژی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در ژئومورفولوژی رشته ژئومورفولوژی به همراه پاسخنامه

 • درس : کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در ژئومورفولوژی
 • رشته : ژئومورفولوژی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تغییرات محیطی و تکنیکهای ارزیابی رشته ژئومورفولوژی به همراه پاسخنامه

 • درس : تغییرات محیطی و تکنیکهای ارزیابی
 • رشته : ژئومورفولوژی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تحلیل فضایی رشته ژئومورفولوژی به همراه پاسخنامه

 • درس : تحلیل فضایی
 • رشته : ژئومورفولوژی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ژئومورفولوژی پیشرفته ایران رشته ژئومورفولوژی به همراه پاسخنامه

 • درس : ژئومورفولوژی پیشرفته ایران
 • رشته : ژئومورفولوژی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس هیدرولوژی کاربردی رشته ژئومورفولوژی به همراه پاسخنامه

 • درس : هیدرولوژی کاربردی
 • رشته : ژئومورفولوژی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی رشته ژئومورفولوژی به همراه پاسخنامه

 • درس : کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
 • رشته : ژئومورفولوژی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان