نمونه سوالات پیام نور براساس رشته درس

دانلود نمونه سوالات درس تمرین دبیری ۲ رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه پاسخنامه

 • درس : تمرین دبیری 2
 • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سیستم اطلاعاتی و تکنولوژی در ورزش It رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه پاسخنامه

 • درس : سیستم اطلاعاتی و تکنولوژی در ورزش It
 • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اردوهای تربیتی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه پاسخنامه

 • درس : اردوهای تربیتی
 • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ ادبیات فارسی ۳ ( ازدوره مغول تا دوره صفویه) رشته زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ ادبیات فارسی 3 ( ازدوره مغول تا دوره صفویه)
 • رشته : زبان و ادبیات فارسی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ ادبیات فارسی ۴ ( ازدوره صفویه تا مشروطه) رشته زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ ادبیات فارسی 4 ( ازدوره صفویه تا مشروطه)
 • رشته : زبان و ادبیات فارسی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس عربی ۶ قسمت ششم : (قواعد و متون) رشته زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه

 • درس : عربی 6 قسمت ششم : (قواعد و متون)
 • رشته : زبان و ادبیات فارسی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس متون نظم عرفانی رشته زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه

 • درس : متون نظم عرفانی
 • رشته : زبان و ادبیات فارسی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس متون نظم ( ۵) قسمت اول: اشعار سعدی رشته زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه

 • درس : متون نظم ( 5) قسمت اول: اشعار سعدی
 • رشته : زبان و ادبیات فارسی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس صرف ۳ رشته زبان ادبیات عرب به همراه پاسخنامه

 • درس : صرف 3
 • رشته : زبان ادبیات عرب
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پروژه کارورزی رشته زبان ادبیات عرب به همراه پاسخنامه

 • درس : پروژه کارورزی
 • رشته : زبان ادبیات عرب
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پروژه کارورزی رشته زبان ادبیات عرب به همراه پاسخنامه

 • درس : پروژه کارورزی
 • رشته : زبان ادبیات عرب
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پروژه کارورزی رشته زبان ادبیات عرب به همراه پاسخنامه

 • درس : پروژه کارورزی
 • رشته : زبان ادبیات عرب
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ترجمه نوار و فیلم رشته مترجمی زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : ترجمه نوار و فیلم
 • رشته : مترجمی زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ترجمه شفاهی ۱ رشته مترجمی زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : ترجمه شفاهی 1
 • رشته : مترجمی زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ترجمه شفاهی ۲ رشته مترجمی زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : ترجمه شفاهی 2
 • رشته : مترجمی زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ترجمه انفرادی ۱ رشته مترجمی زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : ترجمه انفرادی 1
 • رشته : مترجمی زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ترجمه انفرادی ۲ رشته مترجمی زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : ترجمه انفرادی 2
 • رشته : مترجمی زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ترجمه شفاهی ۳ رشته مترجمی زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : ترجمه شفاهی 3
 • رشته : مترجمی زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس گفت و شنود ۳ رشته آموزش زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : گفت و شنود 3
 • رشته : آموزش زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش تحقیق در علوم تربیتی رشته آموزش زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : روش تحقیق در علوم تربیتی
 • رشته : آموزش زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تدریس عملی رشته آموزش زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : تدریس عملی
 • رشته : آموزش زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان