نمونه سوالات پیام نور براساس رشته درس

دانلود نمونه سوالات درس تمرین درمانی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه پاسخنامه

 • درس : تمرین درمانی
 • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تکنیکهای آزمایشگاهی در علوم ورزشی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه پاسخنامه

 • درس : تکنیکهای آزمایشگاهی در علوم ورزشی
 • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی سالمندی رشته روانشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : روانشناسی سالمندی
 • رشته : روانشناسی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس والیبال ۲ رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه پاسخنامه

 • درس : والیبال 2
 • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش تحقیق در تربیت بدنی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه پاسخنامه

 • درس : روش تحقیق در تربیت بدنی
 • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس جامعه شناسی ورزشی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه پاسخنامه

 • درس : جامعه شناسی ورزشی
 • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت اوقات فراغت و تفریحات سالم رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه پاسخنامه

 • درس : مدیریت اوقات فراغت و تفریحات سالم
 • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نجات غریق رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه پاسخنامه

 • درس : نجات غریق
 • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی ورزشی مقدماتی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه پاسخنامه

 • درس : روانشناسی ورزشی مقدماتی
 • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مفاهیم مدیریت در ورزش پرورشی،همگانی،قهرمانی،حرفه ای رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه پاسخنامه

 • درس : مفاهیم مدیریت در ورزش پرورشی،همگانی،قهرمانی،حرفه ای
 • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فعالیت رسانه ای در ورزش رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه پاسخنامه

 • درس : فعالیت رسانه ای در ورزش
 • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حرکات موزون خواهران ۲ رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه پاسخنامه

 • درس : حرکات موزون خواهران 2
 • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ورزشهای بومی سنتی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه پاسخنامه

 • درس : ورزشهای بومی سنتی
 • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس شنا تخصصی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه پاسخنامه

 • درس : شنا تخصصی
 • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ورزشهای رزمی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه پاسخنامه

 • درس : ورزشهای رزمی
 • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول برنامه ریزی آموزش تربیت بدنی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول برنامه ریزی آموزش تربیت بدنی
 • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول و مبانی مدیریت رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول و مبانی مدیریت
 • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس متون خارجه در مبانی علوم انسانی ورزش رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه پاسخنامه

 • درس : متون خارجه در مبانی علوم انسانی ورزش
 • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حرکات موزون خواهران ۱ رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه پاسخنامه

 • درس : حرکات موزون خواهران 1
 • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پروژه رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه پاسخنامه

 • درس : پروژه
 • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تمرین دبیری ۱ رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه پاسخنامه

 • درس : تمرین دبیری 1
 • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان