نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " زیست شناسی "

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی – متون زیست شناسی رشته زیست شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان تخصصی - متون زیست شناسی
 • رشته : زیست شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با کامپیوتر-کاربرد کامپیوتر در بیوتکنولوژی رشته زیست شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : آشنایی با کامپیوتر-کاربرد کامپیوتر در بیوتکنولوژی
 • رشته : زیست شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با کامپیوتر-کاربرد کامپیوتر در بیوتکنولوژی رشته زیست شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : آشنایی با کامپیوتر-کاربرد کامپیوتر در بیوتکنولوژی
 • رشته : زیست شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آمایش سرزمین-دیدگاه های آمایش شهری رشته زیست شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : آمایش سرزمین-دیدگاه های آمایش شهری
 • رشته : زیست شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس درآمدی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی رشته زیست شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : درآمدی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • رشته : زیست شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زیست شناسی جانوری ۲ و آزمایشگاه رشته زیست شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : زیست شناسی جانوری 2 و آزمایشگاه
 • رشته : زیست شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس بیوشیمی ۲ رشته زیست شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : بیوشیمی 2
 • رشته : زیست شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زیست شناسی مولکولی رشته زیست شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : زیست شناسی مولکولی
 • رشته : زیست شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس شیمی محیط زیست رشته زیست شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : شیمی محیط زیست
 • رشته : زیست شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس متون زیست شناسی رشته زیست شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : متون زیست شناسی
 • رشته : زیست شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی بیوشیمی رشته زیست شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی بیوشیمی
 • رشته : زیست شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آزمایشگاه زیست شناسی انگلها رشته زیست شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : آزمایشگاه زیست شناسی انگلها
 • رشته : زیست شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زیست شناسی انگلها رشته زیست شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : زیست شناسی انگلها
 • رشته : زیست شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پروتوزئولوژی رشته زیست شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : پروتوزئولوژی
 • رشته : زیست شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آزمایشگاه پروتوزئولوژی رشته زیست شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : آزمایشگاه پروتوزئولوژی
 • رشته : زیست شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس میکروبیولوژی محیطی رشته زیست شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : میکروبیولوژی محیطی
 • رشته : زیست شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پایان نامه رشته زیست شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : پایان نامه
 • رشته : زیست شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ایمونولوژی رشته زیست شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : ایمونولوژی
 • رشته : زیست شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول و روش های رده بندی گیاهان رشته زیست شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول و روش های رده بندی گیاهان
 • رشته : زیست شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی رشته زیست شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی
 • رشته : زیست شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روشهای تکثیر گیاهان رشته زیست شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : روشهای تکثیر گیاهان
 • رشته : زیست شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 450 تومان