نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " زمین شناسی "

دانلود نمونه سوالات درس بلور شناسی هندسی رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : بلور شناسی هندسی
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فتوژئولوژی رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : فتوژئولوژی
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زمین شناسی تاریخی رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : زمین شناسی تاریخی
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زمی نشناسی صحرایی رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : زمی نشناسی صحرایی
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس بلور شناسی نوری رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : بلور شناسی نوری
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس خاک شناسی رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : خاک شناسی
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کانی شناسی رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : کانی شناسی
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زلزله شناسی رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : زلزله شناسی
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس دیرینه شناسی ۱ (ماکروفسیل) رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : دیرینه شناسی 1 (ماکروفسیل)
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زمین شناسی دریایی رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : زمین شناسی دریایی
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس دیرینه شناسی ۲ (میکروفسیل) رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : دیرینه شناسی 2 (میکروفسیل)
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زمین شناسی مواد انرژی زا رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : زمین شناسی مواد انرژی زا
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سنگ شناسی دگرگونی رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : سنگ شناسی دگرگونی
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ژئومورفولوژی رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : ژئومورفولوژی
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سنگ شناسی آذرین رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : سنگ شناسی آذرین
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مکانیک خاک رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : مکانیک خاک
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس رسوب شناسی رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : رسوب شناسی
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زمین شناسی مهندسی رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : زمین شناسی مهندسی
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس چینه شناسی رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : چینه شناسی
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زمین شناسی مهندسی رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : زمین شناسی مهندسی
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سنگ شناسی رسوبی رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : سنگ شناسی رسوبی
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 300 تومان