نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " زمین شناسی "

دانلود نمونه سوالات درس سنگ شناسی رسوبی رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : سنگ شناسی رسوبی
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سنجش از دور رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : سنجش از دور
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ترمودینامیک رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : ترمودینامیک
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پترولوژی رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : پترولوژی
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سایزموتکتونیک رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : سایزموتکتونیک
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آتشفشان شناسی رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : آتشفشان شناسی
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زمین شناسی ساختمانی رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : زمین شناسی ساختمانی
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس محیط های رسوبی رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : محیط های رسوبی
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زمین شناسی اقتصادی رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : زمین شناسی اقتصادی
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ژئوتوریسم رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : ژئوتوریسم
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس عملیات زمین شناسی ایران رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : عملیات زمین شناسی ایران
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس دیرینه شناسی کاربردی رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : دیرینه شناسی کاربردی
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زمین شناسی ایران رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : زمین شناسی ایران
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس بلور شناسی هندسی رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : بلور شناسی هندسی
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فتوژئولوژی رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : فتوژئولوژی
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زمین شناسی تاریخی رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : زمین شناسی تاریخی
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زمی نشناسی صحرایی رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : زمی نشناسی صحرایی
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس بلور شناسی نوری رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : بلور شناسی نوری
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس خاک شناسی رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : خاک شناسی
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کانی شناسی رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : کانی شناسی
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زلزله شناسی رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : زلزله شناسی
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان