نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " زمین شناسی "

دانلود نمونه سوالات درس دیرینه شناسی ۲ (میکروفسیل) رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : دیرینه شناسی 2 (میکروفسیل)
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زمین شناسی مواد انرژی زا رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : زمین شناسی مواد انرژی زا
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سنگ شناسی دگرگونی رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : سنگ شناسی دگرگونی
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ژئومورفولوژی رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : ژئومورفولوژی
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سنگ شناسی آذرین رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : سنگ شناسی آذرین
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مکانیک خاک رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : مکانیک خاک
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس رسوب شناسی رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : رسوب شناسی
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زمین شناسی مهندسی رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : زمین شناسی مهندسی
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس چینه شناسی رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : چینه شناسی
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زمین شناسی مهندسی رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : زمین شناسی مهندسی
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سنگ شناسی رسوبی رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : سنگ شناسی رسوبی
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سنجش از دور رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : سنجش از دور
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ترمودینامیک رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : ترمودینامیک
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پترولوژی رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : پترولوژی
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سایزموتکتونیک رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : سایزموتکتونیک
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آتشفشان شناسی رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : آتشفشان شناسی
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زمین شناسی ساختمانی رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : زمین شناسی ساختمانی
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس محیط های رسوبی رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : محیط های رسوبی
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زمین شناسی اقتصادی رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : زمین شناسی اقتصادی
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ژئوتوریسم رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : ژئوتوریسم
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس عملیات زمین شناسی ایران رشته زمین شناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : عملیات زمین شناسی ایران
 • رشته : زمین شناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان