نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " زبان و ادبیات فارسی "

دانلود نمونه سوالات درس نقد ادبیات داستانی (آموزش محور) رشته زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه

 • درس : نقد ادبیات داستانی (آموزش محور)
 • رشته : زبان و ادبیات فارسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نثر فارسی ۳(مصباح الهدایه) رشته زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه

 • درس : نثر فارسی 3(مصباح الهدایه)
 • رشته : زبان و ادبیات فارسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نظم فارسی ۱ شاهنامه-تحقیق در متون نظم ادبیات مقاومت ایران رشته زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه

 • درس : نظم فارسی 1 شاهنامه-تحقیق در متون نظم ادبیات مقاومت ایران
 • رشته : زبان و ادبیات فارسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نظم فارسی ۱ شاهنامه-تحقیق در متون نظم ادبیات مقاومت ایرانی رشته زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه

 • درس : نظم فارسی 1 شاهنامه-تحقیق در متون نظم ادبیات مقاومت ایرانی
 • رشته : زبان و ادبیات فارسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس صرف و نحو عربی رشته زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه

 • درس : صرف و نحو عربی
 • رشته : زبان و ادبیات فارسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس صرف و نحو عربی رشته زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه

 • درس : صرف و نحو عربی
 • رشته : زبان و ادبیات فارسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نظم فارسی ۲ ناصر خسرو وسنایی رشته زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه

 • درس : نظم فارسی 2 ناصر خسرو وسنایی
 • رشته : زبان و ادبیات فارسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی رشد – روان شناسی کودک و نوجوان رشته زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه

 • درس : روانشناسی رشد - روان شناسی کودک و نوجوان
 • رشته : زبان و ادبیات فارسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نثر فارسی ۴ کشف المحجوب و رساله قشیریه رشته زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه

 • درس : نثر فارسی 4 کشف المحجوب و رساله قشیریه
 • رشته : زبان و ادبیات فارسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نثر فارسی ۱ (تاریخ بیهقی) رشته زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه

 • درس : نثر فارسی 1 (تاریخ بیهقی)
 • رشته : زبان و ادبیات فارسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نظم فارسی ۴ (مثنوی) رشته زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه

 • درس : نظم فارسی 4 (مثنوی)
 • رشته : زبان و ادبیات فارسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش تحقیق پیشرفته – روش تحقیق در ادبیات کودک و نوجوان رشته زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه

 • درس : روش تحقیق پیشرفته - روش تحقیق در ادبیات کودک و نوجوان
 • رشته : زبان و ادبیات فارسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش تحقیق پیشرفته – روش تحقیق در ادبیات کودک و نوجوان رشته زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه

 • درس : روش تحقیق پیشرفته - روش تحقیق در ادبیات کودک و نوجوان
 • رشته : زبان و ادبیات فارسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش تحقیق پیشرفته – روش تحقیق در ادبیات کودک و نوجوان رشته زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه

 • درس : روش تحقیق پیشرفته - روش تحقیق در ادبیات کودک و نوجوان
 • رشته : زبان و ادبیات فارسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش تحقیق پیشرفته – روش تحقیق در ادبیات کودک و نوجوان رشته زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه

 • درس : روش تحقیق پیشرفته - روش تحقیق در ادبیات کودک و نوجوان
 • رشته : زبان و ادبیات فارسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تحقیق در دستور زبان فارسی رشته زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه

 • درس : تحقیق در دستور زبان فارسی
 • رشته : زبان و ادبیات فارسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آیین نگارش و فنون ساده نویسی رشته زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه

 • درس : آیین نگارش و فنون ساده نویسی
 • رشته : زبان و ادبیات فارسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با سیر تحول نثر فارسی-سبک شناسی ۱ نظم رشته زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه

 • درس : آشنایی با سیر تحول نثر فارسی-سبک شناسی 1 نظم
 • رشته : زبان و ادبیات فارسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مرجع شناسی و روش تحقیق ۱ رشته زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه

 • درس : مرجع شناسی و روش تحقیق 1
 • رشته : زبان و ادبیات فارسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ زبان فارسی-زبانهای ایرانی قبل از اسلام رشته زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ زبان فارسی-زبانهای ایرانی قبل از اسلام
 • رشته : زبان و ادبیات فارسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ ادبیات فارسی ۱-ادبیات ایران قبل از اسلام رشته زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ ادبیات فارسی 1-ادبیات ایران قبل از اسلام
 • رشته : زبان و ادبیات فارسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان