نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " زبان ادبیات انگلیسی "

دانلود نمونه سوالات درس ادبیات جهان رشته زبان ادبیات انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : ادبیات جهان
 • رشته : زبان ادبیات انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نمایشنامه کلاسیک و رنسانس رشته زبان ادبیات انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : نمایشنامه کلاسیک و رنسانس
 • رشته : زبان ادبیات انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس رمان قرن ۲۰ رشته زبان ادبیات انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : رمان قرن 20
 • رشته : زبان ادبیات انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس رویکردهای نقد ادبی رشته زبان ادبیات انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : رویکردهای نقد ادبی
 • رشته : زبان ادبیات انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پرو ژه کارورزی رشته زبان ادبیات انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : پرو ژه کارورزی
 • رشته : زبان ادبیات انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس گفت و شنود ۱ رشته زبان ادبیات انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : گفت و شنود 1
 • رشته : زبان ادبیات انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فنون یادگیری زبان رشته زبان ادبیات انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : فنون یادگیری زبان
 • رشته : زبان ادبیات انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس گفت و شنود ۲ رشته زبان ادبیات انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : گفت و شنود 2
 • رشته : زبان ادبیات انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس بیان شفاهی داستان رشته زبان ادبیات انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : بیان شفاهی داستان
 • رشته : زبان ادبیات انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول و روش تحقیق رشته زبان ادبیات انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول و روش تحقیق
 • رشته : زبان ادبیات انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اساطیر یونان و روم رشته زبان ادبیات انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : اساطیر یونان و روم
 • رشته : زبان ادبیات انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نمایشنامه قرن ۱۷ تا ۲۰ رشته زبان ادبیات انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : نمایشنامه قرن 17 تا 20
 • رشته : زبان ادبیات انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ادبیات معاصر رشته زبان ادبیات انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : ادبیات معاصر
 • رشته : زبان ادبیات انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ادبیات امریکا رشته زبان ادبیات انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : ادبیات امریکا
 • رشته : زبان ادبیات انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس رمان قرن ۱۸ و ۱۹ رشته زبان ادبیات انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : رمان قرن 18 و 19
 • رشته : زبان ادبیات انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نمونه های نثرساده رشته زبان ادبیات انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : نمونه های نثرساده
 • رشته : زبان ادبیات انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس بررسی آثارترجمه شده اسلامی ۱ رشته زبان ادبیات انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : بررسی آثارترجمه شده اسلامی 1
 • رشته : زبان ادبیات انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مکتب های ادبی رشته زبان ادبیات انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : مکتب های ادبی
 • رشته : زبان ادبیات انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نگارش پیشرفته رشته زبان ادبیات انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : نگارش پیشرفته
 • رشته : زبان ادبیات انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس شعرانگلیسی رشته زبان ادبیات انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : شعرانگلیسی
 • رشته : زبان ادبیات انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آزمون سازی زبان انگلیسی رشته زبان ادبیات انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : آزمون سازی زبان انگلیسی
 • رشته : زبان ادبیات انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1500 تومان