نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " تاریخ "

دانلود نمونه سوالات درس کلام اسلامی ۲ رشته تاریخ به همراه پاسخنامه

 • درس : کلام اسلامی 2
 • رشته : تاریخ
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام رشته تاریخ به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام
 • رشته : تاریخ
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روان شناسی اجتماعی رشته تاریخ به همراه پاسخنامه

 • درس : روان شناسی اجتماعی
 • رشته : تاریخ
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام رشته تاریخ به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام
 • رشته : تاریخ
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجاریه رشته تاریخ به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجاریه
 • رشته : تاریخ
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ عثمانی و خاورمیانه رشته تاریخ به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ عثمانی و خاورمیانه
 • رشته : تاریخ
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی اول رشته تاریخ به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی اول
 • رشته : تاریخ
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ احزاب و مطبوعات ایران در دوره قاجار رشته تاریخ به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ احزاب و مطبوعات ایران در دوره قاجار
 • رشته : تاریخ
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ تحولات سیاسی … در دوره صفویان رشته تاریخ به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ تحولات سیاسی ... در دوره صفویان
 • رشته : تاریخ
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی جامعه شناسی رشته تاریخ به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی جامعه شناسی
 • رشته : تاریخ
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی حکومت و ساخت قدرت در ایران رشته تاریخ به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی حکومت و ساخت قدرت در ایران
 • رشته : تاریخ
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس قرائت متون تاریخی به زبان خارجی ۲ رشته تاریخ به همراه پاسخنامه

 • درس : قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 2
 • رشته : تاریخ
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه رشته تاریخ به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه
 • رشته : تاریخ
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام رشته تاریخ به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام
 • رشته : تاریخ
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ خلیج فارس و سرزمین های همجوار آن رشته تاریخ به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ خلیج فارس و سرزمین های همجوار آن
 • رشته : تاریخ
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ تحولات سیاسی…ایران در دوره حمله مغول و ایلخانان رشته تاریخ به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ تحولات سیاسی...ایران در دوره حمله مغول و ایلخانان
 • رشته : تاریخ
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فلسفه تاریخ رشته تاریخ به همراه پاسخنامه

 • درس : فلسفه تاریخ
 • رشته : تاریخ
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ تحولات سیاسی…ایران از انقراض قاجاریه تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ رشته تاریخ به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ تحولات سیاسی...ایران از انقراض قاجاریه تا کودتای 28 مرداد 1332
 • رشته : تاریخ
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ تحولات سیاسی …جهان اسلام از سال ۲۲۷ تا سال سقوط بغداد رشته تاریخ به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ تحولات سیاسی ...جهان اسلام از سال 227 تا سال سقوط بغداد
 • رشته : تاریخ
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ تحولات سیاسی…ایران در دوره افشاریان و زندیان رشته تاریخ به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ تحولات سیاسی...ایران در دوره افشاریان و زندیان
 • رشته : تاریخ
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس قرائت متون تاریخی به زبان فارسی ۲ رشته تاریخ به همراه پاسخنامه

 • درس : قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 2
 • رشته : تاریخ
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان