نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " تربیت بدنی و علوم ورزشی "

دانلود نمونه سوالات درس کاربرد کامپیوتر در مدیریت ۲ – آشنایی با کامپیوتر و کاربرد نرم افزارها در تربیت بدنی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه پاسخنامه

 • درس : کاربرد کامپیوتر در مدیریت 2 - آشنایی با کامپیوتر و کاربرد نرم افزارها در تربیت بدنی
 • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کاربرد کامپیوتر در مدیریت ۲ – آشنایی با کامپیوتر و کاربرد نرم افزارها در تربیت بدنی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه پاسخنامه

 • درس : کاربرد کامپیوتر در مدیریت 2 - آشنایی با کامپیوتر و کاربرد نرم افزارها در تربیت بدنی
 • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کاربرد مدیریت کیفیت در ورزش رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه پاسخنامه

 • درس : کاربرد مدیریت کیفیت در ورزش
 • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس گردشگری ورزشی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه پاسخنامه

 • درس : گردشگری ورزشی
 • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آمادگی جسمانی ۲ رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه پاسخنامه

 • درس : آمادگی جسمانی 2
 • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی ۱ رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان تخصصی 1
 • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با مدیریت اماکن تاسیسات ورزشی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه پاسخنامه

 • درس : آشنایی با مدیریت اماکن تاسیسات ورزشی
 • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی ۱ رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان تخصصی 1
 • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با کامپیوتر-کاربرد کامپیوتر در مدیریت ۱ رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه پاسخنامه

 • درس : آشنایی با کامپیوتر-کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1
 • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با کامپیوتر-کاربرد کامپیوتر در مدیریت ۱ رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه پاسخنامه

 • درس : آشنایی با کامپیوتر-کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1
 • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس هندبال رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه پاسخنامه

 • درس : هندبال
 • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کشتی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه پاسخنامه

 • درس : کشتی
 • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس بدمینتون(خواهران) رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه پاسخنامه

 • درس : بدمینتون(خواهران)
 • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ساختارو ضوابط انواع سازمانهای ورزشی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه پاسخنامه

 • درس : ساختارو ضوابط انواع سازمانهای ورزشی
 • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت فضاها و اماکن ورزشی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه پاسخنامه

 • درس : مدیریت فضاها و اماکن ورزشی
 • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت مسابقات و اردوهای ورزشی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه پاسخنامه

 • درس : مدیریت مسابقات و اردوهای ورزشی
 • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس بسکتبال ۱ رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه پاسخنامه

 • درس : بسکتبال 1
 • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی روانشناسی ورزشی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی روانشناسی ورزشی
 • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت ورزشهای هوای آزاد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه پاسخنامه

 • درس : مدیریت ورزشهای هوای آزاد
 • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی مدیریت رفتار سازمانی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی مدیریت رفتار سازمانی
 • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی ۲ رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان تخصصی 2
 • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 600 تومان