نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " طراحی پارچه و لباس "

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ پارچه و نساجی ۲ رشته طراحی پارچه و لباس به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ پارچه و نساجی 2
 • رشته : طراحی پارچه و لباس
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حکمت و هنر اسلامی رشته طراحی پارچه و لباس به همراه پاسخنامه

 • درس : حکمت و هنر اسلامی
 • رشته : طراحی پارچه و لباس
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه طراحی چاپ ۵ رشته طراحی پارچه و لباس به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه طراحی چاپ 5
 • رشته : طراحی پارچه و لباس
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تجزیه و تحلیل آثار تجسمی رشته طراحی پارچه و لباس به همراه پاسخنامه

 • درس : تجزیه و تحلیل آثار تجسمی
 • رشته : طراحی پارچه و لباس
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس هنر در دنیای کودکان رشته طراحی پارچه و لباس به همراه پاسخنامه

 • درس : هنر در دنیای کودکان
 • رشته : طراحی پارچه و لباس
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با پارچه و لباسهای سنتی ایران ۲ رشته طراحی پارچه و لباس به همراه پاسخنامه

 • درس : آشنایی با پارچه و لباسهای سنتی ایران 2
 • رشته : طراحی پارچه و لباس
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه رنگرزی ۲ رشته طراحی پارچه و لباس به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه رنگرزی 2
 • رشته : طراحی پارچه و لباس
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه طراحی چاپ ۲ رشته طراحی پارچه و لباس به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه طراحی چاپ 2
 • رشته : طراحی پارچه و لباس
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ پارچه ونساجی ۱ رشته طراحی پارچه و لباس به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ پارچه ونساجی 1
 • رشته : طراحی پارچه و لباس
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با رشته های هنری معاصر رشته طراحی پارچه و لباس به همراه پاسخنامه

 • درس : آشنایی با رشته های هنری معاصر
 • رشته : طراحی پارچه و لباس
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه طراحی چاپ ۳ رشته طراحی پارچه و لباس به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه طراحی چاپ 3
 • رشته : طراحی پارچه و لباس
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پارچه شناسی ۲ رشته طراحی پارچه و لباس به همراه پاسخنامه

 • درس : پارچه شناسی 2
 • رشته : طراحی پارچه و لباس
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس رساله نهایی رشته طراحی پارچه و لباس به همراه پاسخنامه

 • درس : رساله نهایی
 • رشته : طراحی پارچه و لباس
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه طراحی چاپ ۴ رشته طراحی پارچه و لباس به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه طراحی چاپ 4
 • رشته : طراحی پارچه و لباس
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی هنرهای تجسمی ۱ رشته طراحی پارچه و لباس به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی هنرهای تجسمی 1
 • رشته : طراحی پارچه و لباس
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه طراحی لباس مقدماتی رشته طراحی پارچه و لباس به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه طراحی لباس مقدماتی
 • رشته : طراحی پارچه و لباس
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با هنرهای سنتی ایران رشته طراحی پارچه و لباس به همراه پاسخنامه

 • درس : آشنایی با هنرهای سنتی ایران
 • رشته : طراحی پارچه و لباس
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه طراحی چاپ مقدماتی رشته طراحی پارچه و لباس به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه طراحی چاپ مقدماتی
 • رشته : طراحی پارچه و لباس
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس هندسه نقوش در صنایع دستی ایران ۱ رشته طراحی پارچه و لباس به همراه پاسخنامه

 • درس : هندسه نقوش در صنایع دستی ایران 1
 • رشته : طراحی پارچه و لباس
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با پارچه ولباسهای سنتی ایران ۱ رشته طراحی پارچه و لباس به همراه پاسخنامه

 • درس : آشنایی با پارچه ولباسهای سنتی ایران 1
 • رشته : طراحی پارچه و لباس
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه طراحی پایه ۲ رشته طراحی پارچه و لباس به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه طراحی پایه 2
 • رشته : طراحی پارچه و لباس
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان