نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " طراحی پارچه و لباس "

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با پارچه و لباسهای سنتی ایران ۲ رشته طراحی پارچه و لباس به همراه پاسخنامه

 • درس : آشنایی با پارچه و لباسهای سنتی ایران 2
 • رشته : طراحی پارچه و لباس
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه رنگرزی ۲ رشته طراحی پارچه و لباس به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه رنگرزی 2
 • رشته : طراحی پارچه و لباس
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه طراحی چاپ ۲ رشته طراحی پارچه و لباس به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه طراحی چاپ 2
 • رشته : طراحی پارچه و لباس
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ پارچه ونساجی ۱ رشته طراحی پارچه و لباس به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ پارچه ونساجی 1
 • رشته : طراحی پارچه و لباس
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با رشته های هنری معاصر رشته طراحی پارچه و لباس به همراه پاسخنامه

 • درس : آشنایی با رشته های هنری معاصر
 • رشته : طراحی پارچه و لباس
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه طراحی چاپ ۳ رشته طراحی پارچه و لباس به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه طراحی چاپ 3
 • رشته : طراحی پارچه و لباس
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پارچه شناسی ۲ رشته طراحی پارچه و لباس به همراه پاسخنامه

 • درس : پارچه شناسی 2
 • رشته : طراحی پارچه و لباس
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس رساله نهایی رشته طراحی پارچه و لباس به همراه پاسخنامه

 • درس : رساله نهایی
 • رشته : طراحی پارچه و لباس
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه طراحی چاپ ۴ رشته طراحی پارچه و لباس به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه طراحی چاپ 4
 • رشته : طراحی پارچه و لباس
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ پارچه و نساجی ۲ رشته طراحی پارچه و لباس به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ پارچه و نساجی 2
 • رشته : طراحی پارچه و لباس
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حکمت و هنر اسلامی رشته طراحی پارچه و لباس به همراه پاسخنامه

 • درس : حکمت و هنر اسلامی
 • رشته : طراحی پارچه و لباس
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه طراحی چاپ ۵ رشته طراحی پارچه و لباس به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه طراحی چاپ 5
 • رشته : طراحی پارچه و لباس
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تجزیه و تحلیل آثار تجسمی رشته طراحی پارچه و لباس به همراه پاسخنامه

 • درس : تجزیه و تحلیل آثار تجسمی
 • رشته : طراحی پارچه و لباس
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس هنر در دنیای کودکان رشته طراحی پارچه و لباس به همراه پاسخنامه

 • درس : هنر در دنیای کودکان
 • رشته : طراحی پارچه و لباس
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با هنر در تاریخ ۱ رشته طراحی پارچه و لباس به همراه پاسخنامه

 • درس : آشنایی با هنر در تاریخ 1
 • رشته : طراحی پارچه و لباس
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پارچه شناسی ۱ رشته طراحی پارچه و لباس به همراه پاسخنامه

 • درس : پارچه شناسی 1
 • رشته : طراحی پارچه و لباس
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی هنرهای تجسمی رشته طراحی پارچه و لباس به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی هنرهای تجسمی
 • رشته : طراحی پارچه و لباس
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه طراحی چاپ ۱ رشته طراحی پارچه و لباس به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه طراحی چاپ 1
 • رشته : طراحی پارچه و لباس
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس هندسه نقوش در صنایع دستی ایران ۲ رشته طراحی پارچه و لباس به همراه پاسخنامه

 • درس : هندسه نقوش در صنایع دستی ایران 2
 • رشته : طراحی پارچه و لباس
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس هنر و تمدن اسلامی ۲ رشته طراحی پارچه و لباس به همراه پاسخنامه

 • درس : هنر و تمدن اسلامی 2
 • رشته : طراحی پارچه و لباس
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه عکاسی پایه ۱ رشته طراحی پارچه و لباس به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه عکاسی پایه 1
 • رشته : طراحی پارچه و لباس
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان