نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " شیمی "

دانلود نمونه سوالات درس اسپکتروسکپی تجزیه ای ۲ (آموزش محور) رشته شیمی به همراه پاسخنامه

 • درس : اسپکتروسکپی تجزیه ای 2 (آموزش محور)
 • رشته : شیمی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اسپکتروسکپی تجزیه ای ۲ (آموزش محور) رشته شیمی به همراه پاسخنامه

 • درس : اسپکتروسکپی تجزیه ای 2 (آموزش محور)
 • رشته : شیمی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی شیمی رشته شیمی به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان تخصصی شیمی
 • رشته : شیمی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس الکتروشیمی صنعتی رشته شیمی به همراه پاسخنامه

 • درس : الکتروشیمی صنعتی
 • رشته : شیمی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس شیمی سطح و حالت جامد رشته شیمی به همراه پاسخنامه

 • درس : شیمی سطح و حالت جامد
 • رشته : شیمی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس شیمی و تکنولوژی رنگ رشته شیمی به همراه پاسخنامه

 • درس : شیمی و تکنولوژی رنگ
 • رشته : شیمی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس شیمی دارویی رشته شیمی به همراه پاسخنامه

 • درس : شیمی دارویی
 • رشته : شیمی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس شیمی وتکنولوژی نفت رشته شیمی به همراه پاسخنامه

 • درس : شیمی وتکنولوژی نفت
 • رشته : شیمی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تجزیه نمونه های حقیقی رشته شیمی به همراه پاسخنامه

 • درس : تجزیه نمونه های حقیقی
 • رشته : شیمی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش تجزیه مقادیر بسیار کم رشته شیمی به همراه پاسخنامه

 • درس : روش تجزیه مقادیر بسیار کم
 • رشته : شیمی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ علم شیمی رشته شیمی به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ علم شیمی
 • رشته : شیمی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نانوشیمی رشته شیمی به همراه پاسخنامه

 • درس : نانوشیمی
 • رشته : شیمی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آزمایشگاه نانو شیمی رشته شیمی به همراه پاسخنامه

 • درس : آزمایشگاه نانو شیمی
 • رشته : شیمی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سمینار موضوع روز رشته شیمی به همراه پاسخنامه

 • درس : سمینار موضوع روز
 • رشته : شیمی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کاربرد الکترونیک در شیمی رشته شیمی به همراه پاسخنامه

 • درس : کاربرد الکترونیک در شیمی
 • رشته : شیمی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی و کاربرد نانو فناوری در علوم پایه رشته شیمی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی و کاربرد نانو فناوری در علوم پایه
 • رشته : شیمی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول صنایع شیمیایی رشته شیمی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول صنایع شیمیایی
 • رشته : شیمی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طیف سنجی مولکولی رشته شیمی به همراه پاسخنامه

 • درس : طیف سنجی مولکولی
 • رشته : شیمی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس شیمی فیزیک آلی رشته شیمی به همراه پاسخنامه

 • درس : شیمی فیزیک آلی
 • رشته : شیمی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تمرین پژوهش رشته شیمی به همراه پاسخنامه

 • درس : تمرین پژوهش
 • رشته : شیمی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس شیمی آلی فلزی رشته شیمی به همراه پاسخنامه

 • درس : شیمی آلی فلزی
 • رشته : شیمی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 900 تومان