نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " صنایع دستی "

دانلود نمونه سوالات درس طرح و رساله نهایی رشته صنایع دستی به همراه پاسخنامه

 • درس : طرح و رساله نهایی
 • رشته : صنایع دستی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طرح اشیاء در تمدن اسلامی رشته صنایع دستی به همراه پاسخنامه

 • درس : طرح اشیاء در تمدن اسلامی
 • رشته : صنایع دستی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه تخصصی صنایع دستی ۲ رشته صنایع دستی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه تخصصی صنایع دستی 2
 • رشته : صنایع دستی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مرمت و نگهداری آثار هنری ۲ رشته صنایع دستی به همراه پاسخنامه

 • درس : مرمت و نگهداری آثار هنری 2
 • رشته : صنایع دستی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حکمت و هنر اسلامی رشته صنایع دستی به همراه پاسخنامه

 • درس : حکمت و هنر اسلامی
 • رشته : صنایع دستی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با رشته های هنری معاصر رشته صنایع دستی به همراه پاسخنامه

 • درس : آشنایی با رشته های هنری معاصر
 • رشته : صنایع دستی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت تولید صنعتی رشته صنایع دستی به همراه پاسخنامه

 • درس : مدیریت تولید صنعتی
 • رشته : صنایع دستی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه تخصصی صنایع دستی ۱ رشته صنایع دستی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه تخصصی صنایع دستی 1
 • رشته : صنایع دستی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مرمت و نگهداری آثار هنری ۱ رشته صنایع دستی به همراه پاسخنامه

 • درس : مرمت و نگهداری آثار هنری 1
 • رشته : صنایع دستی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه حجم سازی رشته صنایع دستی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه حجم سازی
 • رشته : صنایع دستی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس خوشنویسی و طراحی حروف ۱ رشته صنایع دستی به همراه پاسخنامه

 • درس : خوشنویسی و طراحی حروف 1
 • رشته : صنایع دستی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه صنایع دستی ۴ رشته صنایع دستی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه صنایع دستی 4
 • رشته : صنایع دستی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه صنایع دستی ۵ رشته صنایع دستی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه صنایع دستی 5
 • رشته : صنایع دستی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تحقیق در صنایع دستی ایران ۲ رشته صنایع دستی به همراه پاسخنامه

 • درس : تحقیق در صنایع دستی ایران 2
 • رشته : صنایع دستی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با هنر در تاریخ ۲ رشته صنایع دستی به همراه پاسخنامه

 • درس : آشنایی با هنر در تاریخ 2
 • رشته : صنایع دستی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس انسان طبیعت طراحی ۲ رشته صنایع دستی به همراه پاسخنامه

 • درس : انسان طبیعت طراحی 2
 • رشته : صنایع دستی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه صنایع دستی ۶ رشته صنایع دستی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه صنایع دستی 6
 • رشته : صنایع دستی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه صنایع دستی ۷ رشته صنایع دستی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه صنایع دستی 7
 • رشته : صنایع دستی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس خوشنویسی و طراحی حروف ۲ رشته صنایع دستی به همراه پاسخنامه

 • درس : خوشنویسی و طراحی حروف 2
 • رشته : صنایع دستی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه صنایع دستی ۸ رشته صنایع دستی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه صنایع دستی 8
 • رشته : صنایع دستی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه صنایع دستی ۹ رشته صنایع دستی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه صنایع دستی 9
 • رشته : صنایع دستی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان