نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " ریاضی "

دانلود نمونه سوالات درس آنالیز عددی پیشرفته رشته ریاضی به همراه پاسخنامه

 • درس : آنالیز عددی پیشرفته
 • رشته : ریاضی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با مفاهیم و روش تدریس ریاضیات – آموزش ریاضی در دوره ابتدایی رشته ریاضی به همراه پاسخنامه

 • درس : آشنایی با مفاهیم و روش تدریس ریاضیات - آموزش ریاضی در دوره ابتدایی
 • رشته : ریاضی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی هندسه – هندسه هزلولوی رشته ریاضی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی هندسه - هندسه هزلولوی
 • رشته : ریاضی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی ریاضی رشته ریاضی به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان تخصصی ریاضی
 • رشته : ریاضی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان ماشین و برنامه سازی سیستم رشته ریاضی به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان ماشین و برنامه سازی سیستم
 • رشته : ریاضی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی یادگیری رشته ریاضی به همراه پاسخنامه

 • درس : روانشناسی یادگیری
 • رشته : ریاضی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول حسابداری ۱ رشته ریاضی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول حسابداری 1
 • رشته : ریاضی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 14
 • قيمت محصول : 1800 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فرآیندهای تصادفی ۱ رشته ریاضی به همراه پاسخنامه

 • درس : فرآیندهای تصادفی 1
 • رشته : ریاضی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آمار ریاضی(برآوردیابی) رشته ریاضی به همراه پاسخنامه

 • درس : آمار ریاضی(برآوردیابی)
 • رشته : ریاضی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس رگرسیون ۱ رشته ریاضی به همراه پاسخنامه

 • درس : رگرسیون 1
 • رشته : ریاضی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آمار ریاضی (آزمون فرض ها) رشته ریاضی به همراه پاسخنامه

 • درس : آمار ریاضی (آزمون فرض ها)
 • رشته : ریاضی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با نظریه صف رشته ریاضی به همراه پاسخنامه

 • درس : آشنایی با نظریه صف
 • رشته : ریاضی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با نظریه تصمیم رشته ریاضی به همراه پاسخنامه

 • درس : آشنایی با نظریه تصمیم
 • رشته : ریاضی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس رگرسیون ۲ رشته ریاضی به همراه پاسخنامه

 • درس : رگرسیون 2
 • رشته : ریاضی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نرم افزارهای ریاضی رشته ریاضی به همراه پاسخنامه

 • درس : نرم افزارهای ریاضی
 • رشته : ریاضی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی(رشته آمار) رشته ریاضی به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان تخصصی(رشته آمار)
 • رشته : ریاضی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پروژه کارشناسی رشته ریاضی به همراه پاسخنامه

 • درس : پروژه کارشناسی
 • رشته : ریاضی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نظریه گراف و کاربردها رشته ریاضی به همراه پاسخنامه

 • درس : نظریه گراف و کاربردها
 • رشته : ریاضی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدارهای منطقی رشته ریاضی به همراه پاسخنامه

 • درس : مدارهای منطقی
 • رشته : ریاضی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ساختمان داده ها و الگوریتم ها رشته ریاضی به همراه پاسخنامه

 • درس : ساختمان داده ها و الگوریتم ها
 • رشته : ریاضی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روشهای آماری رشته ریاضی به همراه پاسخنامه

 • درس : روشهای آماری
 • رشته : ریاضی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 450 تومان