نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " علوم ارتباطات "

دانلود نمونه سوالات درس پایان نامه رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : پایان نامه
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی تاریخ اجتماعی ایران رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی تاریخ اجتماعی ایران
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش تحقیق در علوم اجتماعی(نظری .عملی) رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : روش تحقیق در علوم اجتماعی(نظری .عملی)
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تکنیک های روابط عمومی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : تکنیک های روابط عمومی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول سازمان و مدیریت رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول سازمان و مدیریت
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس گرافیک و صفحه ارایی در مطبوعات رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : گرافیک و صفحه ارایی در مطبوعات
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روابط عمومی الکترونیکی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : روابط عمومی الکترونیکی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نظریه های جامعه شناسی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : نظریه های جامعه شناسی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نظریه های ارتباطات اجتماعی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : نظریه های ارتباطات اجتماعی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول تبلیغات بازرگانی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول تبلیغات بازرگانی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اقتصاد ایران رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : اقتصاد ایران
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تکنولوژی ارتباطی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : تکنولوژی ارتباطی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طرح و برنامه ریزی در روابط عمومی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : طرح و برنامه ریزی در روابط عمومی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ارتباطات سیاسی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : ارتباطات سیاسی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ارتباطات بین المللی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : ارتباطات بین المللی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حقوق ارتباط جمعی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : حقوق ارتباط جمعی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ارتباط تصویری رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : ارتباط تصویری
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارآموزی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : کارآموزی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تخصصی ۱ متون ارتباطات اجتماعی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : تخصصی 1 متون ارتباطات اجتماعی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روابط عمومی عملی ۲ انتشارات رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : روابط عمومی عملی 2 انتشارات
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول روابط عمومی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول روابط عمومی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان