نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " علوم ارتباطات "

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ مطبوعات رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ مطبوعات
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول علم سیاست – مبانی علم سیاست رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول علم سیاست - مبانی علم سیاست
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس عکاسی خبری(فتوژورنالیسم) رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : عکاسی خبری(فتوژورنالیسم)
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روزنامه نگاری عملی ۱ مصاحبه مطبوعاتی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : روزنامه نگاری عملی 1 مصاحبه مطبوعاتی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حقوق ارتباط جمعی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : حقوق ارتباط جمعی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول روزنامه نگاری رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول روزنامه نگاری
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روزنامه نگاری تخصصی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : روزنامه نگاری تخصصی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روزنامه نگاری الکترونیکی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : روزنامه نگاری الکترونیکی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حقوق و مسئولیتهای روزنامه نگاری رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : حقوق و مسئولیتهای روزنامه نگاری
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ویراستاری و مدیریت اخبار رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : ویراستاری و مدیریت اخبار
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نقد و تفسیر مقاله نویسی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : نقد و تفسیر مقاله نویسی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی ۲ متون روز نامه نگاری رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان تخصصی 2 متون روز نامه نگاری
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روزنامه نگاری عملی ۲ گزارش مطبوعاتی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : روزنامه نگاری عملی 2 گزارش مطبوعاتی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روان شناسی اجتماعی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : روان شناسی اجتماعی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول روابط و سازمانهای بین المللی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول روابط و سازمانهای بین المللی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت روابط عمومی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : مدیریت روابط عمومی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی ارتباطات جمعی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی ارتباطات جمعی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حقوق اساسی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : حقوق اساسی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس معنی شناسی در رسانه رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : معنی شناسی در رسانه
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس شیوه نگارش فارسی در مطبوعات رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : شیوه نگارش فارسی در مطبوعات
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روابط عمومی عملی ۱ گزارش و نگارش رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : روابط عمومی عملی 1 گزارش و نگارش
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان