نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " علوم ارتباطات "

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ مطبوعات رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ مطبوعات
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول علم سیاست – مبانی علم سیاست رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول علم سیاست - مبانی علم سیاست
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نقد و تفسیر مقاله نویسی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : نقد و تفسیر مقاله نویسی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی ۲ متون روز نامه نگاری رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان تخصصی 2 متون روز نامه نگاری
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روزنامه نگاری عملی ۲ گزارش مطبوعاتی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : روزنامه نگاری عملی 2 گزارش مطبوعاتی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس عکاسی خبری(فتوژورنالیسم) رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : عکاسی خبری(فتوژورنالیسم)
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روزنامه نگاری عملی ۱ مصاحبه مطبوعاتی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : روزنامه نگاری عملی 1 مصاحبه مطبوعاتی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حقوق ارتباط جمعی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : حقوق ارتباط جمعی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول روزنامه نگاری رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول روزنامه نگاری
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روزنامه نگاری تخصصی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : روزنامه نگاری تخصصی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روزنامه نگاری الکترونیکی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : روزنامه نگاری الکترونیکی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حقوق و مسئولیتهای روزنامه نگاری رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : حقوق و مسئولیتهای روزنامه نگاری
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ویراستاری و مدیریت اخبار رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : ویراستاری و مدیریت اخبار
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی جامعه شناسی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی جامعه شناسی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول اقناع و تبلیغ سیاسی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول اقناع و تبلیغ سیاسی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روزنامه نگاری رادیویی و تلویزیونی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : روزنامه نگاری رادیویی و تلویزیونی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول علم اقتصاد رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول علم اقتصاد
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اندیشه های سیاسی در قرن بیستم رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : اندیشه های سیاسی در قرن بیستم
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس افکار عمومی و وسایل ارتباط جمعی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : افکار عمومی و وسایل ارتباط جمعی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آمار مقدماتی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : آمار مقدماتی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس امار در علوم اجتماعی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : امار در علوم اجتماعی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان