نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " علوم اجتماعی "

دانلود نمونه سوالات درس آمار در علوم اجتماعی رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

 • درس : آمار در علوم اجتماعی
 • رشته : علوم اجتماعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس جامعه شناسی ارتباط جمعی رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

 • درس : جامعه شناسی ارتباط جمعی
 • رشته : علوم اجتماعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی عمومی رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

 • درس : روانشناسی عمومی
 • رشته : علوم اجتماعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با کامپیوتر و اینترنت-کاربرد رایانه در علوم ارتباطات رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

 • درس : آشنایی با کامپیوتر و اینترنت-کاربرد رایانه در علوم ارتباطات
 • رشته : علوم اجتماعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اعتیاد رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

 • درس : اعتیاد
 • رشته : علوم اجتماعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس بررسی مسائل اجتماعی ایران رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

 • درس : بررسی مسائل اجتماعی ایران
 • رشته : علوم اجتماعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فقرو نابرابری های اجتماعی رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

 • درس : فقرو نابرابری های اجتماعی
 • رشته : علوم اجتماعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کار تحقیقی رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

 • درس : کار تحقیقی
 • رشته : علوم اجتماعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارورزی مددکاری اجتماعی جامعه ای رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارورزی مددکاری اجتماعی جامعه ای
 • رشته : علوم اجتماعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش ها و فنون توانمندسازی رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

 • درس : روش ها و فنون توانمندسازی
 • رشته : علوم اجتماعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1650 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سرپرستی در خدمات اجتماعی رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

 • درس : سرپرستی در خدمات اجتماعی
 • رشته : علوم اجتماعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارورزی مددکاری اجتماعی گروهی رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارورزی مددکاری اجتماعی گروهی
 • رشته : علوم اجتماعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی-مطالعه متون علوم اجتماعی ۱ رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان تخصصی-مطالعه متون علوم اجتماعی 1
 • رشته : علوم اجتماعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس جامعه شناسی توسعه رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

 • درس : جامعه شناسی توسعه
 • رشته : علوم اجتماعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس توانبخشی گروه های خاص رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

 • درس : توانبخشی گروه های خاص
 • رشته : علوم اجتماعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارورزی مددکاری اجتماعی فردی رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارورزی مددکاری اجتماعی فردی
 • رشته : علوم اجتماعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پویایی گروهی رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

 • درس : پویایی گروهی
 • رشته : علوم اجتماعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس جامعه شناسی انحرافات رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

 • درس : جامعه شناسی انحرافات
 • رشته : علوم اجتماعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی-مطالعه متون علوم اجتماعی ۲ رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان تخصصی-مطالعه متون علوم اجتماعی 2
 • رشته : علوم اجتماعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس جامعه شناسی روستایی رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

 • درس : جامعه شناسی روستایی
 • رشته : علوم اجتماعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مددکاری اجتماعی گروهی رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

 • درس : مددکاری اجتماعی گروهی
 • رشته : علوم اجتماعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 300 تومان