نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " علوم اقتصادی "

دانلود نمونه سوالات درس اقتصاد کلان ۱ رشته علوم اقتصادی به همراه پاسخنامه

 • درس : اقتصاد کلان 1
 • رشته : علوم اقتصادی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اقتصاد خرد ۲ رشته علوم اقتصادی به همراه پاسخنامه

 • درس : اقتصاد خرد 2
 • رشته : علوم اقتصادی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اقتصاد کلان ۲ رشته علوم اقتصادی به همراه پاسخنامه

 • درس : اقتصاد کلان 2
 • رشته : علوم اقتصادی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اقتصاد خرد ۱ رشته علوم اقتصادی به همراه پاسخنامه

 • درس : اقتصاد خرد 1
 • رشته : علوم اقتصادی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول سازمان و مدیریت رشته علوم اقتصادی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول سازمان و مدیریت
 • رشته : علوم اقتصادی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 13
 • قيمت محصول : 1650 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش تحقیق در اقتصاد رشته علوم اقتصادی به همراه پاسخنامه

 • درس : روش تحقیق در اقتصاد
 • رشته : علوم اقتصادی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اقتصاد بخش عمومی ۲ رشته علوم اقتصادی به همراه پاسخنامه

 • درس : اقتصاد بخش عمومی 2
 • رشته : علوم اقتصادی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اقتصاد ایران رشته علوم اقتصادی به همراه پاسخنامه

 • درس : اقتصاد ایران
 • رشته : علوم اقتصادی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حقوق بازرگانی-حقوق تجارت ۱ رشته علوم اقتصادی به همراه پاسخنامه

 • درس : حقوق بازرگانی-حقوق تجارت 1
 • رشته : علوم اقتصادی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حقوق بازرگانی-حقوق تجارت ۱ رشته علوم اقتصادی به همراه پاسخنامه

 • درس : حقوق بازرگانی-حقوق تجارت 1
 • رشته : علوم اقتصادی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی جامعه شناسی جهانگردی رشته علوم اقتصادی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی جامعه شناسی جهانگردی
 • رشته : علوم اقتصادی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پول و ارز بانکداری رشته علوم اقتصادی به همراه پاسخنامه

 • درس : پول و ارز بانکداری
 • رشته : علوم اقتصادی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول حسابداری ۲ رشته علوم اقتصادی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول حسابداری 2
 • رشته : علوم اقتصادی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول حسابداری ۱ رشته علوم اقتصادی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول حسابداری 1
 • رشته : علوم اقتصادی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 14
 • قيمت محصول : 1800 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی اقتصاد-زبان خارجی ۲ رشته علوم اقتصادی به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان تخصصی اقتصاد-زبان خارجی 2
 • رشته : علوم اقتصادی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اقتصاد توسعه رشته علوم اقتصادی به همراه پاسخنامه

 • درس : اقتصاد توسعه
 • رشته : علوم اقتصادی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ارزیابی طرحهای اقتصادی رشته علوم اقتصادی به همراه پاسخنامه

 • درس : ارزیابی طرحهای اقتصادی
 • رشته : علوم اقتصادی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پروژه رشته علوم اقتصادی به همراه پاسخنامه

 • درس : پروژه
 • رشته : علوم اقتصادی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اقتصاد خرد میانه ۲ رشته علوم اقتصادی به همراه پاسخنامه

 • درس : اقتصاد خرد میانه 2
 • رشته : علوم اقتصادی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی اقتصاد رشته علوم اقتصادی به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان تخصصی اقتصاد
 • رشته : علوم اقتصادی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اقتصاد کلان میانه ۲ رشته علوم اقتصادی به همراه پاسخنامه

 • درس : اقتصاد کلان میانه 2
 • رشته : علوم اقتصادی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1350 تومان