نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " مترجمی زبان انگلیسی "

دانلود نمونه سوالات درس ترجمه مکاتبات و اسناد ۱ رشته مترجمی زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : ترجمه مکاتبات و اسناد 1
 • رشته : مترجمی زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ترجمه شفاهی ۳ رشته مترجمی زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : ترجمه شفاهی 3
 • رشته : مترجمی زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ترجمه شفاهی ۱ رشته مترجمی زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : ترجمه شفاهی 1
 • رشته : مترجمی زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ترجمه متون اقتصادی رشته مترجمی زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : ترجمه متون اقتصادی
 • رشته : مترجمی زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس بررسی آثار ترجمه شده اسلامی ۱ رشته مترجمی زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1
 • رشته : مترجمی زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ترجمه مکاتبات و اسناد ۲ رشته مترجمی زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : ترجمه مکاتبات و اسناد 2
 • رشته : مترجمی زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ترجمه متون ادبی رشته مترجمی زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : ترجمه متون ادبی
 • رشته : مترجمی زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول و مبانی نظری ترجمه رشته مترجمی زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول و مبانی نظری ترجمه
 • رشته : مترجمی زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ترجمه پیشرفته ۲ رشته مترجمی زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : ترجمه پیشرفته 2
 • رشته : مترجمی زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول و روش تحقیق ۱ رشته مترجمی زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول و روش تحقیق 1
 • رشته : مترجمی زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس بررسی آثار ترجمه شده اسلامی ۲ رشته مترجمی زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2
 • رشته : مترجمی زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ترجمه متون مطبوعاتی ۲ رشته مترجمی زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : ترجمه متون مطبوعاتی 2
 • رشته : مترجمی زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نمونه های شعر ساده انگلیسی رشته مترجمی زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : نمونه های شعر ساده انگلیسی
 • رشته : مترجمی زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ترجمه شفاهی ۲ رشته مترجمی زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : ترجمه شفاهی 2
 • رشته : مترجمی زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس بررسی مقابله ای ساخت جمله رشته مترجمی زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : بررسی مقابله ای ساخت جمله
 • رشته : مترجمی زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ترجمه انفرادی ۱ رشته مترجمی زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : ترجمه انفرادی 1
 • رشته : مترجمی زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ترجمه پیشرفته ۱ رشته مترجمی زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : ترجمه پیشرفته 1
 • رشته : مترجمی زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش تدریس زبان انگلیسی رشته مترجمی زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : روش تدریس زبان انگلیسی
 • رشته : مترجمی زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کاربرد اصلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه رشته مترجمی زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : کاربرد اصلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه
 • رشته : مترجمی زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ترجمه متون سیاسی رشته مترجمی زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : ترجمه متون سیاسی
 • رشته : مترجمی زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ترجمه نوار و فیلم رشته مترجمی زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : ترجمه نوار و فیلم
 • رشته : مترجمی زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان