نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " مهندسی شیمی "

دانلود نمونه سوالات درس نقشه کشی صنعتی رشته مهندسی شیمی به همراه پاسخنامه

 • درس : نقشه کشی صنعتی
 • رشته : مهندسی شیمی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کنترل فرایندهای ۲ رشته مهندسی شیمی به همراه پاسخنامه

 • درس : کنترل فرایندهای 2
 • رشته : مهندسی شیمی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس شیمی و بیوشیمی مواد غذایی رشته مهندسی شیمی به همراه پاسخنامه

 • درس : شیمی و بیوشیمی مواد غذایی
 • رشته : مهندسی شیمی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد غذایی ۱ رشته مهندسی شیمی به همراه پاسخنامه

 • درس : آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد غذایی 1
 • رشته : مهندسی شیمی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طرح و اقتصاد کارخانه رشته مهندسی شیمی به همراه پاسخنامه

 • درس : طرح و اقتصاد کارخانه
 • رشته : مهندسی شیمی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس میکروبیولوژی عمومی رشته مهندسی شیمی به همراه پاسخنامه

 • درس : میکروبیولوژی عمومی
 • رشته : مهندسی شیمی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کاربرد ریاضیات در م. شیمی رشته مهندسی شیمی به همراه پاسخنامه

 • درس : کاربرد ریاضیات در م. شیمی
 • رشته : مهندسی شیمی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس میکروبیولوژی مواد غذایی رشته مهندسی شیمی به همراه پاسخنامه

 • درس : میکروبیولوژی مواد غذایی
 • رشته : مهندسی شیمی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فرایندهای گاز رشته مهندسی شیمی به همراه پاسخنامه

 • درس : فرایندهای گاز
 • رشته : مهندسی شیمی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی رشته مهندسی شیمی به همراه پاسخنامه

 • درس : آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی
 • رشته : مهندسی شیمی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تقطیر چند جزئی رشته مهندسی شیمی به همراه پاسخنامه

 • درس : تقطیر چند جزئی
 • رشته : مهندسی شیمی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مقدمات مهندسی نفت رشته مهندسی شیمی به همراه پاسخنامه

 • درس : مقدمات مهندسی نفت
 • رشته : مهندسی شیمی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس محاسبات مهندسی پالایش رشته مهندسی شیمی به همراه پاسخنامه

 • درس : محاسبات مهندسی پالایش
 • رشته : مهندسی شیمی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فرایندهای پالایش رشته مهندسی شیمی به همراه پاسخنامه

 • درس : فرایندهای پالایش
 • رشته : مهندسی شیمی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آزمایشگاه نفت رشته مهندسی شیمی به همراه پاسخنامه

 • درس : آزمایشگاه نفت
 • رشته : مهندسی شیمی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فرایندهای پتروشیمی رشته مهندسی شیمی به همراه پاسخنامه

 • درس : فرایندهای پتروشیمی
 • رشته : مهندسی شیمی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فرایندهای صنایع گاز رشته مهندسی شیمی به همراه پاسخنامه

 • درس : فرایندهای صنایع گاز
 • رشته : مهندسی شیمی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مقدمه ای بر مهندسی شیمی رشته مهندسی شیمی به همراه پاسخنامه

 • درس : مقدمه ای بر مهندسی شیمی
 • رشته : مهندسی شیمی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پروژه رشته مهندسی شیمی به همراه پاسخنامه

 • درس : پروژه
 • رشته : مهندسی شیمی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مهندسی محیط زیست رشته مهندسی شیمی به همراه پاسخنامه

 • درس : مهندسی محیط زیست
 • رشته : مهندسی شیمی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس صنایع غذایی ۱ رشته مهندسی شیمی به همراه پاسخنامه

 • درس : صنایع غذایی 1
 • رشته : مهندسی شیمی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان