نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " مهندسی شهرسازی "

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ شهر و شهرسازی در ایران رشته مهندسی شهر سازی به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ شهر و شهرسازی در ایران
 • رشته : مهندسی شهر سازی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طراحی شبکه های حمل و نقل شهری رشته مهندسی شهر سازی به همراه پاسخنامه

 • درس : طراحی شبکه های حمل و نقل شهری
 • رشته : مهندسی شهر سازی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس منظرسازی رشته مهندسی شهر سازی به همراه پاسخنامه

 • درس : منظرسازی
 • رشته : مهندسی شهر سازی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طرح شهرسازی ۵ رشته مهندسی شهر سازی به همراه پاسخنامه

 • درس : طرح شهرسازی 5
 • رشته : مهندسی شهر سازی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس بافت های فرسوده و تاریخی رشته مهندسی شهر سازی به همراه پاسخنامه

 • درس : بافت های فرسوده و تاریخی
 • رشته : مهندسی شهر سازی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پروژه نهایی رشته مهندسی شهر سازی به همراه پاسخنامه

 • درس : پروژه نهایی
 • رشته : مهندسی شهر سازی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طرح شهرسازی ۳ رشته مهندسی شهر سازی به همراه پاسخنامه

 • درس : طرح شهرسازی 3
 • رشته : مهندسی شهر سازی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تأسیسات و زیرساخت های شهری رشته مهندسی شهر سازی به همراه پاسخنامه

 • درس : تأسیسات و زیرساخت های شهری
 • رشته : مهندسی شهر سازی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس برنامه ریزی حمل و نقل شهری رشته مهندسی شهر سازی به همراه پاسخنامه

 • درس : برنامه ریزی حمل و نقل شهری
 • رشته : مهندسی شهر سازی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طرح شهرسازی ۴ رشته مهندسی شهر سازی به همراه پاسخنامه

 • درس : طرح شهرسازی 4
 • رشته : مهندسی شهر سازی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی مهندسی معماری و ساختمان رشته مهندسی شهر سازی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی مهندسی معماری و ساختمان
 • رشته : مهندسی شهر سازی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس بیان معماری ۱ رشته مهندسی شهر سازی به همراه پاسخنامه

 • درس : بیان معماری 1
 • رشته : مهندسی شهر سازی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کاربرد رایانه در شهرسازی رشته مهندسی شهر سازی به همراه پاسخنامه

 • درس : کاربرد رایانه در شهرسازی
 • رشته : مهندسی شهر سازی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس هندسه احجام و پرسپکتیو رشته مهندسی شهر سازی به همراه پاسخنامه

 • درس : هندسه احجام و پرسپکتیو
 • رشته : مهندسی شهر سازی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با معماری معاصر رشته مهندسی شهر سازی به همراه پاسخنامه

 • درس : آشنایی با معماری معاصر
 • رشته : مهندسی شهر سازی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی طراحی ۲ رشته مهندسی شهر سازی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی طراحی 2
 • رشته : مهندسی شهر سازی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی مهندسی معماری و ساختمان رشته مهندسی شهر سازی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی مهندسی معماری و ساختمان
 • رشته : مهندسی شهر سازی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس درک و بیان محیط شهری رشته مهندسی شهر سازی به همراه پاسخنامه

 • درس : درک و بیان محیط شهری
 • رشته : مهندسی شهر سازی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه شهرسازی ۵ رشته مهندسی شهر سازی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه شهرسازی 5
 • رشته : مهندسی شهر سازی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس بیان معماری ۲ رشته مهندسی شهر سازی به همراه پاسخنامه

 • درس : بیان معماری 2
 • رشته : مهندسی شهر سازی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس بوم شناسی و برنامه ریزی و طراحی محیطی رشته مهندسی شهر سازی به همراه پاسخنامه

 • درس : بوم شناسی و برنامه ریزی و طراحی محیطی
 • رشته : مهندسی شهر سازی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 450 تومان