نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " مهندسی صنایع طبیعی و محیط زیست "

دانلود نمونه سوالات درس اکولوژی عمومی رشته مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پاسخنامه

 • درس : اکولوژی عمومی
 • رشته : مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طراحی باغ و پارک رشته مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پاسخنامه

 • درس : طراحی باغ و پارک
 • رشته : مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آز طراحی باغ و پارک رشته مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پاسخنامه

 • درس : آز طراحی باغ و پارک
 • رشته : مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آلودگی آب و خاک رشته مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پاسخنامه

 • درس : آلودگی آب و خاک
 • رشته : مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارآموزی رشته مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پاسخنامه

 • درس : کارآموزی
 • رشته : مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس رابطه دام و مرتع رشته مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پاسخنامه

 • درس : رابطه دام و مرتع
 • رشته : مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس شناسایی گیاهان مرتعی رشته مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پاسخنامه

 • درس : شناسایی گیاهان مرتعی
 • رشته : مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس صنایع چوب و کاغذ رشته مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پاسخنامه

 • درس : صنایع چوب و کاغذ
 • رشته : مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آز شناسایی گیاهان مرتعی رشته مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پاسخنامه

 • درس : آز شناسایی گیاهان مرتعی
 • رشته : مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حمایت جنگل رشته مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پاسخنامه

 • درس : حمایت جنگل
 • رشته : مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اکولوژی مرتع رشته مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پاسخنامه

 • درس : اکولوژی مرتع
 • رشته : مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آز حمایت جنگل رشته مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پاسخنامه

 • درس : آز حمایت جنگل
 • رشته : مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ارزیابی محیط زیست رشته مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پاسخنامه

 • درس : ارزیابی محیط زیست
 • رشته : مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اکوتوریسم رشته مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پاسخنامه

 • درس : اکوتوریسم
 • رشته : مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مرتعداری رشته مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پاسخنامه

 • درس : مرتعداری
 • رشته : مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس درختان و درختچه های ایران رشته مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پاسخنامه

 • درس : درختان و درختچه های ایران
 • رشته : مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس جنگل شناسی رشته مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پاسخنامه

 • درس : جنگل شناسی
 • رشته : مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آز درختان و درختچه های ایران رشته مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پاسخنامه

 • درس : آز درختان و درختچه های ایران
 • رشته : مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اکولوژی منابع آب رشته مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پاسخنامه

 • درس : اکولوژی منابع آب
 • رشته : مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فرآوری و بازاریابی محصولات شیلاتی رشته مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پاسخنامه

 • درس : فرآوری و بازاریابی محصولات شیلاتی
 • رشته : مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تکثیر، پرورش و صید آبزیان رشته مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پاسخنامه

 • درس : تکثیر، پرورش و صید آبزیان
 • رشته : مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 900 تومان