نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " مهندسی رباتیک "

دانلود نمونه سوالات درس مدارهای الکتریکی ۲ رشته مهندسی رباتیک به همراه پاسخنامه

 • درس : مدارهای الکتریکی 2
 • رشته : مهندسی رباتیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سنسورهای ربات رشته مهندسی رباتیک به همراه پاسخنامه

 • درس : سنسورهای ربات
 • رشته : مهندسی رباتیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کنترل مدرن رشته مهندسی رباتیک به همراه پاسخنامه

 • درس : کنترل مدرن
 • رشته : مهندسی رباتیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کنترل ربات رشته مهندسی رباتیک به همراه پاسخنامه

 • درس : کنترل ربات
 • رشته : مهندسی رباتیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آزمایشگاه ربات رشته مهندسی رباتیک به همراه پاسخنامه

 • درس : آزمایشگاه ربات
 • رشته : مهندسی رباتیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس الکترونیک قدرت و محرکه ها رشته مهندسی رباتیک به همراه پاسخنامه

 • درس : الکترونیک قدرت و محرکه ها
 • رشته : مهندسی رباتیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طراحی اجزاء ۲ رشته مهندسی رباتیک به همراه پاسخنامه

 • درس : طراحی اجزاء 2
 • رشته : مهندسی رباتیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه ماشین ابزار و ابزارسازی رشته مهندسی رباتیک به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه ماشین ابزار و ابزارسازی
 • رشته : مهندسی رباتیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سیستمهای محرکه رشته مهندسی رباتیک به همراه پاسخنامه

 • درس : سیستمهای محرکه
 • رشته : مهندسی رباتیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدارهای واسطه رشته مهندسی رباتیک به همراه پاسخنامه

 • درس : مدارهای واسطه
 • رشته : مهندسی رباتیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کنترل فازی رشته مهندسی رباتیک به همراه پاسخنامه

 • درس : کنترل فازی
 • رشته : مهندسی رباتیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس شبکه های عصبی رشته مهندسی رباتیک به همراه پاسخنامه

 • درس : شبکه های عصبی
 • رشته : مهندسی رباتیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طراحی ماشین به کمک کامپیوتر رشته مهندسی رباتیک به همراه پاسخنامه

 • درس : طراحی ماشین به کمک کامپیوتر
 • رشته : مهندسی رباتیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اندازه گیری الکتریکی رشته مهندسی رباتیک به همراه پاسخنامه

 • درس : اندازه گیری الکتریکی
 • رشته : مهندسی رباتیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس یاتاقان و روغن کاری رشته مهندسی رباتیک به همراه پاسخنامه

 • درس : یاتاقان و روغن کاری
 • رشته : مهندسی رباتیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آزمایشگاه ارتعاشات و دینامیک ماشین رشته مهندسی رباتیک به همراه پاسخنامه

 • درس : آزمایشگاه ارتعاشات و دینامیک ماشین
 • رشته : مهندسی رباتیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس علم مواد رشته مهندسی رباتیک به همراه پاسخنامه

 • درس : علم مواد
 • رشته : مهندسی رباتیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تجزیه و تحلیل سیستمها رشته مهندسی رباتیک به همراه پاسخنامه

 • درس : تجزیه و تحلیل سیستمها
 • رشته : مهندسی رباتیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طراحی اجزاء ۱ رشته مهندسی رباتیک به همراه پاسخنامه

 • درس : طراحی اجزاء 1
 • رشته : مهندسی رباتیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آزمایشگاه مدارهای الکتریکی ۱ رشته مهندسی رباتیک به همراه پاسخنامه

 • درس : آزمایشگاه مدارهای الکتریکی 1
 • رشته : مهندسی رباتیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مکانیک سیالات رشته مهندسی رباتیک به همراه پاسخنامه

 • درس : مکانیک سیالات
 • رشته : مهندسی رباتیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 450 تومان