نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " مهندسی عمران "

دانلود نمونه سوالات درس تحقیق در عملیات ۱ رشته مهندسی عمران به همراه پاسخنامه

 • درس : تحقیق در عملیات 1
 • رشته : مهندسی عمران
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مهندسی زلزله رشته مهندسی عمران به همراه پاسخنامه

 • درس : مهندسی زلزله
 • رشته : مهندسی عمران
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ژئودزی فیزیک رشته مهندسی عمران به همراه پاسخنامه

 • درس : ژئودزی فیزیک
 • رشته : مهندسی عمران
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس هیدروگرافی رشته مهندسی عمران به همراه پاسخنامه

 • درس : هیدروگرافی
 • رشته : مهندسی عمران
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اردوی کارورزی زمینی ( ۴۰۰ ساعت) هیدروگرافی ( ۷۲ ساعت) زیرزمینی ( ۷۲ ساعت) رشته مهندسی عمران به همراه پاسخنامه

 • درس : اردوی کارورزی زمینی ( 400 ساعت) هیدروگرافی ( 72 ساعت) زیرزمینی ( 72 ساعت)
 • رشته : مهندسی عمران
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ژئودزی ماهواره ای رشته مهندسی عمران به همراه پاسخنامه

 • درس : ژئودزی ماهواره ای
 • رشته : مهندسی عمران
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی مکانیک خاک و آزمایشگاه رشته مهندسی عمران به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی مکانیک خاک و آزمایشگاه
 • رشته : مهندسی عمران
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ارزیابی محیط زیست رشته مهندسی عمران به همراه پاسخنامه

 • درس : ارزیابی محیط زیست
 • رشته : مهندسی عمران
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طرح هندسی راه و پروژه راهسازی رشته مهندسی عمران به همراه پاسخنامه

 • درس : طرح هندسی راه و پروژه راهسازی
 • رشته : مهندسی عمران
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول ومبانی معماری شهرسازی رشته مهندسی عمران به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول ومبانی معماری شهرسازی
 • رشته : مهندسی عمران
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نقشه برداری مسیر پیشرفته رشته مهندسی عمران به همراه پاسخنامه

 • درس : نقشه برداری مسیر پیشرفته
 • رشته : مهندسی عمران
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس هندسه دیفرانسیل رشته مهندسی عمران به همراه پاسخنامه

 • درس : هندسه دیفرانسیل
 • رشته : مهندسی عمران
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نقشه برداری ژئودتیک و تحلیل شبکه های کنترل رشته مهندسی عمران به همراه پاسخنامه

 • درس : نقشه برداری ژئودتیک و تحلیل شبکه های کنترل
 • رشته : مهندسی عمران
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نقشه برداری زیر زمینی رشته مهندسی عمران به همراه پاسخنامه

 • درس : نقشه برداری زیر زمینی
 • رشته : مهندسی عمران
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تئوری خطاها رشته مهندسی عمران به همراه پاسخنامه

 • درس : تئوری خطاها
 • رشته : مهندسی عمران
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ژئومورفولوژی زمین شناسی مهندسی رشته مهندسی عمران به همراه پاسخنامه

 • درس : ژئومورفولوژی زمین شناسی مهندسی
 • رشته : مهندسی عمران
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فتوگرامتری ۲ رشته مهندسی عمران به همراه پاسخنامه

 • درس : فتوگرامتری 2
 • رشته : مهندسی عمران
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تکنولوژی مصالح ساختمان رشته مهندسی عمران به همراه پاسخنامه

 • درس : تکنولوژی مصالح ساختمان
 • رشته : مهندسی عمران
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کاداستر ۱ رشته مهندسی عمران به همراه پاسخنامه

 • درس : کاداستر 1
 • رشته : مهندسی عمران
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سرشکنی رشته مهندسی عمران به همراه پاسخنامه

 • درس : سرشکنی
 • رشته : مهندسی عمران
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی کارتوگرافی رشته مهندسی عمران به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی کارتوگرافی
 • رشته : مهندسی عمران
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان