نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " مهندسی نفت "

دانلود نمونه سوالات درس مقدمات فرایندهای پالایش نفت و گاز رشته مهندسی نفت به همراه پاسخنامه

 • درس : مقدمات فرایندهای پالایش نفت و گاز
 • رشته : مهندسی نفت
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مکانیک سیالات ۱ رشته مهندسی نفت به همراه پاسخنامه

 • درس : مکانیک سیالات 1
 • رشته : مهندسی نفت
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آز مبانی مهندسی برق رشته مهندسی نفت به همراه پاسخنامه

 • درس : آز مبانی مهندسی برق
 • رشته : مهندسی نفت
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول انتخاب مواد و خوردگی رشته مهندسی نفت به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول انتخاب مواد و خوردگی
 • رشته : مهندسی نفت
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش های اندازه گیری کمیت های مهندسی رشته مهندسی نفت به همراه پاسخنامه

 • درس : روش های اندازه گیری کمیت های مهندسی
 • رشته : مهندسی نفت
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طراحی دستگاه های تبادل حرارتی و جرمی رشته مهندسی نفت به همراه پاسخنامه

 • درس : طراحی دستگاه های تبادل حرارتی و جرمی
 • رشته : مهندسی نفت
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تعیین مشخصات و انتخاب دستگاه ها رشته مهندسی نفت به همراه پاسخنامه

 • درس : تعیین مشخصات و انتخاب دستگاه ها
 • رشته : مهندسی نفت
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس بررسی مقدماتی طرح رشته مهندسی نفت به همراه پاسخنامه

 • درس : بررسی مقدماتی طرح
 • رشته : مهندسی نفت
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کنترل فرآیندها رشته مهندسی نفت به همراه پاسخنامه

 • درس : کنترل فرآیندها
 • رشته : مهندسی نفت
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مقدمه ای بر مهندسی مخازن رشته مهندسی نفت به همراه پاسخنامه

 • درس : مقدمه ای بر مهندسی مخازن
 • رشته : مهندسی نفت
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اقتصاد طرح مهندسی رشته مهندسی نفت به همراه پاسخنامه

 • درس : اقتصاد طرح مهندسی
 • رشته : مهندسی نفت
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آزمایشگاه کنترل فرآیندها رشته مهندسی نفت به همراه پاسخنامه

 • درس : آزمایشگاه کنترل فرآیندها
 • رشته : مهندسی نفت
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آزمایشگاه نفت رشته مهندسی نفت به همراه پاسخنامه

 • درس : آزمایشگاه نفت
 • رشته : مهندسی نفت
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فرآیندهای پالایش رشته مهندسی نفت به همراه پاسخنامه

 • درس : فرآیندهای پالایش
 • رشته : مهندسی نفت
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آزمایشگاه عملیات واحد رشته مهندسی نفت به همراه پاسخنامه

 • درس : آزمایشگاه عملیات واحد
 • رشته : مهندسی نفت
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول مهندسی احتراق رشته مهندسی نفت به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول مهندسی احتراق
 • رشته : مهندسی نفت
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آزمایشگاه شیمی تجزیه رشته مهندسی نفت به همراه پاسخنامه

 • درس : آزمایشگاه شیمی تجزیه
 • رشته : مهندسی نفت
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سینتیک و طرح رآکتور رشته مهندسی نفت به همراه پاسخنامه

 • درس : سینتیک و طرح رآکتور
 • رشته : مهندسی نفت
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس عملیات واحد ۱ رشته مهندسی نفت به همراه پاسخنامه

 • درس : عملیات واحد 1
 • رشته : مهندسی نفت
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارآموزی رشته مهندسی نفت به همراه پاسخنامه

 • درس : کارآموزی
 • رشته : مهندسی نفت
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس عملیات واحد ۲ رشته مهندسی نفت به همراه پاسخنامه

 • درس : عملیات واحد 2
 • رشته : مهندسی نفت
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان