نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " مهندسی متالوژی صنعتی "

دانلود نمونه سوالات درس فیزیک جامدات رشته مهندسی متالورژی صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : فیزیک جامدات
 • رشته : مهندسی متالورژی صنعتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طراحی قالب رشته مهندسی متالورژی صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : طراحی قالب
 • رشته : مهندسی متالورژی صنعتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس متالورژی جوشکاری رشته مهندسی متالورژی صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : متالورژی جوشکاری
 • رشته : مهندسی متالورژی صنعتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کاربرد کامپیوتر در مهندسی مواد رشته مهندسی متالورژی صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : کاربرد کامپیوتر در مهندسی مواد
 • رشته : مهندسی متالورژی صنعتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آلیاژهای غیر آهنی رشته مهندسی متالورژی صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : آلیاژهای غیر آهنی
 • رشته : مهندسی متالورژی صنعتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پلیمرها رشته مهندسی متالورژی صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : پلیمرها
 • رشته : مهندسی متالورژی صنعتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ریخته گری ۲ رشته مهندسی متالورژی صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : ریخته گری 2
 • رشته : مهندسی متالورژی صنعتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مواد دیرگداز رشته مهندسی متالورژی صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : مواد دیرگداز
 • رشته : مهندسی متالورژی صنعتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس انتقال مطالب علمی و فنی رشته مهندسی متالورژی صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : انتقال مطالب علمی و فنی
 • رشته : مهندسی متالورژی صنعتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پروژه رشته مهندسی متالورژی صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : پروژه
 • رشته : مهندسی متالورژی صنعتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آزمایشگاه انجماد فلزات رشته مهندسی متالورژی صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : آزمایشگاه انجماد فلزات
 • رشته : مهندسی متالورژی صنعتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آزمایشگاه متالورژی جوشکاری رشته مهندسی متالورژی صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : آزمایشگاه متالورژی جوشکاری
 • رشته : مهندسی متالورژی صنعتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس متالورژی پودر رشته مهندسی متالورژی صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : متالورژی پودر
 • رشته : مهندسی متالورژی صنعتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مواد پیشرفته رشته مهندسی متالورژی صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : مواد پیشرفته
 • رشته : مهندسی متالورژی صنعتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس بررسی های غیرمخرب رشته مهندسی متالورژی صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : بررسی های غیرمخرب
 • رشته : مهندسی متالورژی صنعتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس استخراج فلزات ۲ رشته مهندسی متالورژی صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : استخراج فلزات 2
 • رشته : مهندسی متالورژی صنعتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اقتصاد و مدیریت صنعتی رشته مهندسی متالورژی صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : اقتصاد و مدیریت صنعتی
 • رشته : مهندسی متالورژی صنعتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس متالورژی سطوح و پوششها رشته مهندسی متالورژی صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : متالورژی سطوح و پوششها
 • رشته : مهندسی متالورژی صنعتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس انتخاب مواد فلزی رشته مهندسی متالورژی صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : انتخاب مواد فلزی
 • رشته : مهندسی متالورژی صنعتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ریخته گری ۱ رشته مهندسی متالورژی صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : ریخته گری 1
 • رشته : مهندسی متالورژی صنعتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آزمایشگاه متالوگرافی رشته مهندسی متالورژی صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : آزمایشگاه متالوگرافی
 • رشته : مهندسی متالورژی صنعتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان