نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " مهندسی معماری "

دانلود نمونه سوالات درس طرح معماری ۴ رشته مهندسی معماری به همراه پاسخنامه

 • درس : طرح معماری 4
 • رشته : مهندسی معماری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس متره و برآورد رشته مهندسی معماری به همراه پاسخنامه

 • درس : متره و برآورد
 • رشته : مهندسی معماری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طراحی فنی رشته مهندسی معماری به همراه پاسخنامه

 • درس : طراحی فنی
 • رشته : مهندسی معماری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طرح معماری ۵ رشته مهندسی معماری به همراه پاسخنامه

 • درس : طرح معماری 5
 • رشته : مهندسی معماری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی رشته مهندسی معماری به همراه پاسخنامه

 • درس : آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی
 • رشته : مهندسی معماری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت و تشکیلات کارگاه رشته مهندسی معماری به همراه پاسخنامه

 • درس : مدیریت و تشکیلات کارگاه
 • رشته : مهندسی معماری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تحلیل فضاهای شهری رشته مهندسی معماری به همراه پاسخنامه

 • درس : تحلیل فضاهای شهری
 • رشته : مهندسی معماری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با مرمت ابنیه رشته مهندسی معماری به همراه پاسخنامه

 • درس : آشنایی با مرمت ابنیه
 • رشته : مهندسی معماری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طرح نهایی رشته مهندسی معماری به همراه پاسخنامه

 • درس : طرح نهایی
 • رشته : مهندسی معماری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی نظری معماری رشته مهندسی معماری به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی نظری معماری
 • رشته : مهندسی معماری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با معماری اسلامی رشته مهندسی معماری به همراه پاسخنامه

 • درس : آشنایی با معماری اسلامی
 • رشته : مهندسی معماری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ساختمان ۱ رشته مهندسی معماری به همراه پاسخنامه

 • درس : ساختمان 1
 • رشته : مهندسی معماری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری به همراه پاسخنامه

 • درس : تنظیم شرایط محیطی
 • رشته : مهندسی معماری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روستا ۱ رشته مهندسی معماری به همراه پاسخنامه

 • درس : روستا 1
 • رشته : مهندسی معماری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طرح معماری ۳ رشته مهندسی معماری به همراه پاسخنامه

 • درس : طرح معماری 3
 • رشته : مهندسی معماری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تأسیسات الکتریکی (نور و صدا) رشته مهندسی معماری به همراه پاسخنامه

 • درس : تأسیسات الکتریکی (نور و صدا)
 • رشته : مهندسی معماری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ساختمان ( ۲) و گزارش کارگاه رشته مهندسی معماری به همراه پاسخنامه

 • درس : ساختمان ( 2) و گزارش کارگاه
 • رشته : مهندسی معماری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با معماری معاصر رشته مهندسی معماری به همراه پاسخنامه

 • درس : آشنایی با معماری معاصر
 • رشته : مهندسی معماری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روستا ۲ رشته مهندسی معماری به همراه پاسخنامه

 • درس : روستا 2
 • رشته : مهندسی معماری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تأسیسات مکانیکی رشته مهندسی معماری به همراه پاسخنامه

 • درس : تأسیسات مکانیکی
 • رشته : مهندسی معماری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طرح معماری ۱ رشته مهندسی معماری به همراه پاسخنامه

 • درس : طرح معماری 1
 • رشته : مهندسی معماری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان