نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " مهندسی خودرو "

دانلود نمونه سوالات درس کاربرد انرژیهای نو در خودرو رشته مهندسی خودرو به همراه پاسخنامه

 • درس : کاربرد انرژیهای نو در خودرو
 • رشته : مهندسی خودرو
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طراحی اجزاء خودرو به کمک کامپیوتر رشته مهندسی خودرو به همراه پاسخنامه

 • درس : طراحی اجزاء خودرو به کمک کامپیوتر
 • رشته : مهندسی خودرو
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تکنولوژی برق و الکترونیک خودرو رشته مهندسی خودرو به همراه پاسخنامه

 • درس : تکنولوژی برق و الکترونیک خودرو
 • رشته : مهندسی خودرو
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سیستم های شاسی و بدنه خودرو و کارگاه رشته مهندسی خودرو به همراه پاسخنامه

 • درس : سیستم های شاسی و بدنه خودرو و کارگاه
 • رشته : مهندسی خودرو
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سیستمهای اندازه گیری و کنترل رشته مهندسی خودرو به همراه پاسخنامه

 • درس : سیستمهای اندازه گیری و کنترل
 • رشته : مهندسی خودرو
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی مهندسی طراحی خودرو رشته مهندسی خودرو به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی مهندسی طراحی خودرو
 • رشته : مهندسی خودرو
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طراحی سیستمهای تهویه و گرمایش خودرو رشته مهندسی خودرو به همراه پاسخنامه

 • درس : طراحی سیستمهای تهویه و گرمایش خودرو
 • رشته : مهندسی خودرو
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه ماشین ابزار رشته مهندسی خودرو به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه ماشین ابزار
 • رشته : مهندسی خودرو
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طراحی مکانیزمها رشته مهندسی خودرو به همراه پاسخنامه

 • درس : طراحی مکانیزمها
 • رشته : مهندسی خودرو
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس هیدرولیک و نیوماتیک رشته مهندسی خودرو به همراه پاسخنامه

 • درس : هیدرولیک و نیوماتیک
 • رشته : مهندسی خودرو
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس موتورهای پیستونی رشته مهندسی خودرو به همراه پاسخنامه

 • درس : موتورهای پیستونی
 • رشته : مهندسی خودرو
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش های طراحی مهندسی رشته مهندسی خودرو به همراه پاسخنامه

 • درس : روش های طراحی مهندسی
 • رشته : مهندسی خودرو
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس موتورهای دیزل رشته مهندسی خودرو به همراه پاسخنامه

 • درس : موتورهای دیزل
 • رشته : مهندسی خودرو
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روشهای المان محدود رشته مهندسی خودرو به همراه پاسخنامه

 • درس : روشهای المان محدود
 • رشته : مهندسی خودرو
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی رشته مهندسی خودرو به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان تخصصی
 • رشته : مهندسی خودرو
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پروژه تخصصی رشته مهندسی خودرو به همراه پاسخنامه

 • درس : پروژه تخصصی
 • رشته : مهندسی خودرو
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ترمودینامیک رشته مهندسی خودرو به همراه پاسخنامه

 • درس : ترمودینامیک
 • رشته : مهندسی خودرو
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طراحی اجزاء رشته مهندسی خودرو به همراه پاسخنامه

 • درس : طراحی اجزاء
 • رشته : مهندسی خودرو
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مکانیک سیالات رشته مهندسی خودرو به همراه پاسخنامه

 • درس : مکانیک سیالات
 • رشته : مهندسی خودرو
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کنترل اتوماتیک رشته مهندسی خودرو به همراه پاسخنامه

 • درس : کنترل اتوماتیک
 • رشته : مهندسی خودرو
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سیستم های سوخت رسانی رشته مهندسی خودرو به همراه پاسخنامه

 • درس : سیستم های سوخت رسانی
 • رشته : مهندسی خودرو
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان