نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " مهندسی هوا و فضا "

دانلود نمونه سوالات درس طراحی سازه های صنایع هوایی رشته مهندسی هوا فضا به همراه پاسخنامه

 • درس : طراحی سازه های صنایع هوایی
 • رشته : مهندسی هوا فضا
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طراحی هواپیما ۲ رشته مهندسی هوا فضا به همراه پاسخنامه

 • درس : طراحی هواپیما 2
 • رشته : مهندسی هوا فضا
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه ابزار دقیق و اندازه گیری در هواپیما رشته مهندسی هوا فضا به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه ابزار دقیق و اندازه گیری در هواپیما
 • رشته : مهندسی هوا فضا
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس توربوماشینها رشته مهندسی هوا فضا به همراه پاسخنامه

 • درس : توربوماشینها
 • رشته : مهندسی هوا فضا
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آئروالاستیسیته رشته مهندسی هوا فضا به همراه پاسخنامه

 • درس : آئروالاستیسیته
 • رشته : مهندسی هوا فضا
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طراحی اجزاء ۱ رشته مهندسی هوا فضا به همراه پاسخنامه

 • درس : طراحی اجزاء 1
 • رشته : مهندسی هوا فضا
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طراحی اجزاء ۲ رشته مهندسی هوا فضا به همراه پاسخنامه

 • درس : طراحی اجزاء 2
 • رشته : مهندسی هوا فضا
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آیرودینامیک هلیکوپتر رشته مهندسی هوا فضا به همراه پاسخنامه

 • درس : آیرودینامیک هلیکوپتر
 • رشته : مهندسی هوا فضا
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس جریان لزج رشته مهندسی هوا فضا به همراه پاسخنامه

 • درس : جریان لزج
 • رشته : مهندسی هوا فضا
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سوخت و احتراق رشته مهندسی هوا فضا به همراه پاسخنامه

 • درس : سوخت و احتراق
 • رشته : مهندسی هوا فضا
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول راکت ها رشته مهندسی هوا فضا به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول راکت ها
 • رشته : مهندسی هوا فضا
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آزمایشگاه مبانی مهندسی برق و الکترونیک رشته مهندسی هوا فضا به همراه پاسخنامه

 • درس : آزمایشگاه مبانی مهندسی برق و الکترونیک
 • رشته : مهندسی هوا فضا
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول جلوبرنده ها رشته مهندسی هوا فضا به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول جلوبرنده ها
 • رشته : مهندسی هوا فضا
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آزمایشگاه مقاومت مصالح رشته مهندسی هوا فضا به همراه پاسخنامه

 • درس : آزمایشگاه مقاومت مصالح
 • رشته : مهندسی هوا فضا
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طراحی هواپیما ۱ رشته مهندسی هوا فضا به همراه پاسخنامه

 • درس : طراحی هواپیما 1
 • رشته : مهندسی هوا فضا
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ترمودینامیک ۲ رشته مهندسی هوا فضا به همراه پاسخنامه

 • درس : ترمودینامیک 2
 • رشته : مهندسی هوا فضا
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مکانیک مدارهای فضایی رشته مهندسی هوا فضا به همراه پاسخنامه

 • درس : مکانیک مدارهای فضایی
 • رشته : مهندسی هوا فضا
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کنترل اتوماتیک رشته مهندسی هوا فضا به همراه پاسخنامه

 • درس : کنترل اتوماتیک
 • رشته : مهندسی هوا فضا
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پروژه تخصصی رشته مهندسی هوا فضا به همراه پاسخنامه

 • درس : پروژه تخصصی
 • رشته : مهندسی هوا فضا
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مکانیک پرواز ۱ رشته مهندسی هوا فضا به همراه پاسخنامه

 • درس : مکانیک پرواز 1
 • رشته : مهندسی هوا فضا
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه موتور- بدنه و سیستمهای هواپیما رشته مهندسی هوا فضا به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه موتور- بدنه و سیستمهای هواپیما
 • رشته : مهندسی هوا فضا
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان