نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " مهندسی فناوری اطلاعات "

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته رشته مهندسی فناوری اطلاعات به همراه پاسخنامه

 • درس : مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
 • رشته : مهندسی فناوری اطلاعات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته رشته مهندسی فناوری اطلاعات به همراه پاسخنامه

 • درس : مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
 • رشته : مهندسی فناوری اطلاعات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته رشته مهندسی فناوری اطلاعات به همراه پاسخنامه

 • درس : مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
 • رشته : مهندسی فناوری اطلاعات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته رشته مهندسی فناوری اطلاعات به همراه پاسخنامه

 • درس : مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
 • رشته : مهندسی فناوری اطلاعات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مهندسی فناوری اطلاعات ۲-تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان و مدیریت رشته مهندسی فناوری اطلاعات به همراه پاسخنامه

 • درس : مهندسی فناوری اطلاعات 2-تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان و مدیریت
 • رشته : مهندسی فناوری اطلاعات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول سازمان و مدیریت رشته مهندسی فناوری اطلاعات به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول سازمان و مدیریت
 • رشته : مهندسی فناوری اطلاعات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان و مدیریت – مهندسی فناوری اطلاعات ۲ رشته مهندسی فناوری اطلاعات به همراه پاسخنامه

 • درس : تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان و مدیریت - مهندسی فناوری اطلاعات 2
 • رشته : مهندسی فناوری اطلاعات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت رفتار سازمانی رشته مهندسی فناوری اطلاعات به همراه پاسخنامه

 • درس : مدیریت رفتار سازمانی
 • رشته : مهندسی فناوری اطلاعات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تجزیه تحلیل و طراحی سیستم رشته مهندسی فناوری اطلاعات به همراه پاسخنامه

 • درس : تجزیه تحلیل و طراحی سیستم
 • رشته : مهندسی فناوری اطلاعات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس معماری کامپیوتر رشته مهندسی فناوری اطلاعات به همراه پاسخنامه

 • درس : معماری کامپیوتر
 • رشته : مهندسی فناوری اطلاعات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس رایانه پیشرفته-کاربرد کامپیوتر در حسابداری رشته مهندسی فناوری اطلاعات به همراه پاسخنامه

 • درس : رایانه پیشرفته-کاربرد کامپیوتر در حسابداری
 • رشته : مهندسی فناوری اطلاعات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات-مدیریت پروژه های نرم افزاری رشته مهندسی فناوری اطلاعات به همراه پاسخنامه

 • درس : مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات-مدیریت پروژه های نرم افزاری
 • رشته : مهندسی فناوری اطلاعات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی مدیریت و فناوری اطلاعات رشته مهندسی فناوری اطلاعات به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان تخصصی مدیریت و فناوری اطلاعات
 • رشته : مهندسی فناوری اطلاعات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی کامپیوترو برنامه سازی رشته مهندسی فناوری اطلاعات به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی کامپیوترو برنامه سازی
 • رشته : مهندسی فناوری اطلاعات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه عمومی رشته مهندسی فناوری اطلاعات به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه عمومی
 • رشته : مهندسی فناوری اطلاعات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ریاضیات گسسته رشته مهندسی فناوری اطلاعات به همراه پاسخنامه

 • درس : ریاضیات گسسته
 • رشته : مهندسی فناوری اطلاعات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس برنامه سازی پیشرفته رشته مهندسی فناوری اطلاعات به همراه پاسخنامه

 • درس : برنامه سازی پیشرفته
 • رشته : مهندسی فناوری اطلاعات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آمار و احتمالات کاربردی رشته مهندسی فناوری اطلاعات به همراه پاسخنامه

 • درس : آمار و احتمالات کاربردی
 • رشته : مهندسی فناوری اطلاعات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ارائه مطالب علمی و فنی رشته مهندسی فناوری اطلاعات به همراه پاسخنامه

 • درس : ارائه مطالب علمی و فنی
 • رشته : مهندسی فناوری اطلاعات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس هوش مصنوعی رشته مهندسی فناوری اطلاعات به همراه پاسخنامه

 • درس : هوش مصنوعی
 • رشته : مهندسی فناوری اطلاعات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سیستمهای اطلاعات مدیریت رشته مهندسی فناوری اطلاعات به همراه پاسخنامه

 • درس : سیستمهای اطلاعات مدیریت
 • رشته : مهندسی فناوری اطلاعات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1350 تومان