نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " مدیریت بازرگانی "

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت منابع انسانی پیشرفته رشته مدیریت بازرگانی به همراه پاسخنامه

 • درس : مدیریت منابع انسانی پیشرفته
 • رشته : مدیریت بازرگانی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته رشته مدیریت بازرگانی به همراه پاسخنامه

 • درس : مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
 • رشته : مدیریت بازرگانی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی ۳ رشته مدیریت بازرگانی به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان تخصصی 3
 • رشته : مدیریت بازرگانی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی ۱ رشته مدیریت بازرگانی به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان تخصصی 1
 • رشته : مدیریت بازرگانی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی ۴ رشته مدیریت بازرگانی به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان تخصصی 4
 • رشته : مدیریت بازرگانی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی ۱ و ۲ رشته مدیریت بازرگانی به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان تخصصی 1 و 2
 • رشته : مدیریت بازرگانی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حقوق اساسی رشته مدیریت بازرگانی به همراه پاسخنامه

 • درس : حقوق اساسی
 • رشته : مدیریت بازرگانی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول بازاریابی – بازاریابی و مدیریت بازار رشته مدیریت بازرگانی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول بازاریابی - بازاریابی و مدیریت بازار
 • رشته : مدیریت بازرگانی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تجارت الکترونیک ۱ رشته مدیریت بازرگانی به همراه پاسخنامه

 • درس : تجارت الکترونیک 1
 • رشته : مدیریت بازرگانی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تجزیه تحلیل و طراحی سیستم رشته مدیریت بازرگانی به همراه پاسخنامه

 • درس : تجزیه تحلیل و طراحی سیستم
 • رشته : مدیریت بازرگانی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 13
 • قيمت محصول : 1800 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حقوق بازرگانی-حقوق تجارت ۱ رشته مدیریت بازرگانی به همراه پاسخنامه

 • درس : حقوق بازرگانی-حقوق تجارت 1
 • رشته : مدیریت بازرگانی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت تولید رشته مدیریت بازرگانی به همراه پاسخنامه

 • درس : مدیریت تولید
 • رشته : مدیریت بازرگانی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت مالی ۱ رشته مدیریت بازرگانی به همراه پاسخنامه

 • درس : مدیریت مالی 1
 • رشته : مدیریت بازرگانی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1650 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آمار و کاربرد آن در مدیریت ۲ رشته مدیریت بازرگانی به همراه پاسخنامه

 • درس : آمار و کاربرد آن در مدیریت 2
 • رشته : مدیریت بازرگانی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اقتصاد مدیریت رشته مدیریت بازرگانی به همراه پاسخنامه

 • درس : اقتصاد مدیریت
 • رشته : مدیریت بازرگانی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس رایانه پیشرفته-کاربرد کامپیوتر در حسابداری رشته مدیریت بازرگانی به همراه پاسخنامه

 • درس : رایانه پیشرفته-کاربرد کامپیوتر در حسابداری
 • رشته : مدیریت بازرگانی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اقتصاد توسعه رشته مدیریت بازرگانی به همراه پاسخنامه

 • درس : اقتصاد توسعه
 • رشته : مدیریت بازرگانی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱ رشته مدیریت بازرگانی به همراه پاسخنامه

 • درس : ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1
 • رشته : مدیریت بازرگانی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲-ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲ رشته مدیریت بازرگانی به همراه پاسخنامه

 • درس : ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2-ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2
 • رشته : مدیریت بازرگانی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سیستمهای خرید انبارداری و توزیع رشته مدیریت بازرگانی به همراه پاسخنامه

 • درس : سیستمهای خرید انبارداری و توزیع
 • رشته : مدیریت بازرگانی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی بانکداری ومدیریت بانک رشته مدیریت بازرگانی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی بانکداری ومدیریت بانک
 • رشته : مدیریت بازرگانی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان