نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " مرمت بناهای تاریخی "

دانلود نمونه سوالات درس شناخت سازههای سنّتی رشته مرمت بناهای تاریخی به همراه پاسخنامه

 • درس : شناخت سازههای سنّتی
 • رشته : مرمت بناهای تاریخی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طرح مرمت بناهای تاریخی ۱ رشته مرمت بناهای تاریخی به همراه پاسخنامه

 • درس : طرح مرمت بناهای تاریخی 1
 • رشته : مرمت بناهای تاریخی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تنظیم شرایط محیطی رشته مرمت بناهای تاریخی به همراه پاسخنامه

 • درس : تنظیم شرایط محیطی
 • رشته : مرمت بناهای تاریخی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس گره سازی و کاربندی رشته مرمت بناهای تاریخی به همراه پاسخنامه

 • درس : گره سازی و کاربندی
 • رشته : مرمت بناهای تاریخی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس متره و برآورد رشته مرمت بناهای تاریخی به همراه پاسخنامه

 • درس : متره و برآورد
 • رشته : مرمت بناهای تاریخی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طرح مرمت بناهای تاریخی ۲ رشته مرمت بناهای تاریخی به همراه پاسخنامه

 • درس : طرح مرمت بناهای تاریخی 2
 • رشته : مرمت بناهای تاریخی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فن شناسی و آسیب شناسی بناهای تاریخی رشته مرمت بناهای تاریخی به همراه پاسخنامه

 • درس : فن شناسی و آسیب شناسی بناهای تاریخی
 • رشته : مرمت بناهای تاریخی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه مرمت بناهای تاریخی رشته مرمت بناهای تاریخی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه مرمت بناهای تاریخی
 • رشته : مرمت بناهای تاریخی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه حفاظت و مرمت تزیینات وابسته به معماری رشته مرمت بناهای تاریخی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه حفاظت و مرمت تزیینات وابسته به معماری
 • رشته : مرمت بناهای تاریخی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طرح معماری ۲ رشته مرمت بناهای تاریخی به همراه پاسخنامه

 • درس : طرح معماری 2
 • رشته : مرمت بناهای تاریخی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پروژه نهایی رشته مرمت بناهای تاریخی به همراه پاسخنامه

 • درس : پروژه نهایی
 • رشته : مرمت بناهای تاریخی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت و تشکیلات کارگاهی رشته مرمت بناهای تاریخی به همراه پاسخنامه

 • درس : مدیریت و تشکیلات کارگاهی
 • رشته : مرمت بناهای تاریخی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طرح معماری ۱ رشته مرمت بناهای تاریخی به همراه پاسخنامه

 • درس : طرح معماری 1
 • رشته : مرمت بناهای تاریخی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس انسان، طبیعت، معماری رشته مرمت بناهای تاریخی به همراه پاسخنامه

 • درس : انسان، طبیعت، معماری
 • رشته : مرمت بناهای تاریخی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با تزئینات وابسته به معماری رشته مرمت بناهای تاریخی به همراه پاسخنامه

 • درس : آشنایی با تزئینات وابسته به معماری
 • رشته : مرمت بناهای تاریخی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با معماری جهان رشته مرمت بناهای تاریخی به همراه پاسخنامه

 • درس : آشنایی با معماری جهان
 • رشته : مرمت بناهای تاریخی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کاربرد کامپیوتر در معماری رشته مرمت بناهای تاریخی به همراه پاسخنامه

 • درس : کاربرد کامپیوتر در معماری
 • رشته : مرمت بناهای تاریخی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با بافتهای تاریخی رشته مرمت بناهای تاریخی به همراه پاسخنامه

 • درس : آشنایی با بافتهای تاریخی
 • رشته : مرمت بناهای تاریخی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه مواد و مصالح سنّتی رشته مرمت بناهای تاریخی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه مواد و مصالح سنّتی
 • رشته : مرمت بناهای تاریخی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فتوگرامتری رشته مرمت بناهای تاریخی به همراه پاسخنامه

 • درس : فتوگرامتری
 • رشته : مرمت بناهای تاریخی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس عناصر و جزئیات بناهای تاریخی رشته مرمت بناهای تاریخی به همراه پاسخنامه

 • درس : عناصر و جزئیات بناهای تاریخی
 • رشته : مرمت بناهای تاریخی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان