نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " کتابت و نگارگری "

دانلود نمونه سوالات درس زیبایی شناسی نگارگری رشته کتابت و نگارگری به همراه پاسخنامه

 • درس : زیبایی شناسی نگارگری
 • رشته : کتابت و نگارگری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه طراحی خیالی نگاری ۱ رشته کتابت و نگارگری به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه طراحی خیالی نگاری 1
 • رشته : کتابت و نگارگری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه تخصصی (نگارگری) رشته کتابت و نگارگری به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه تخصصی (نگارگری)
 • رشته : کتابت و نگارگری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تأثیر اعتقادات ملی و اعتقادات دینی در خیالی نگاری رشته کتابت و نگارگری به همراه پاسخنامه

 • درس : تأثیر اعتقادات ملی و اعتقادات دینی در خیالی نگاری
 • رشته : کتابت و نگارگری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه نگارگری ۴ رشته کتابت و نگارگری به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه نگارگری 4
 • رشته : کتابت و نگارگری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه طراحی خیالی نگاری ۲ رشته کتابت و نگارگری به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه طراحی خیالی نگاری 2
 • رشته : کتابت و نگارگری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخچه و مکاتب تذهیب رشته کتابت و نگارگری به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخچه و مکاتب تذهیب
 • رشته : کتابت و نگارگری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه خیالی نگاری ۱ رشته کتابت و نگارگری به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه خیالی نگاری 1
 • رشته : کتابت و نگارگری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه طراحی سنتی ۴ رشته کتابت و نگارگری به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه طراحی سنتی 4
 • رشته : کتابت و نگارگری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با مضامین حماسی رشته کتابت و نگارگری به همراه پاسخنامه

 • درس : آشنایی با مضامین حماسی
 • رشته : کتابت و نگارگری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه طراحی تشعیر رشته کتابت و نگارگری به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه طراحی تشعیر
 • رشته : کتابت و نگارگری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه نقاشی پشت شیشه رشته کتابت و نگارگری به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه نقاشی پشت شیشه
 • رشته : کتابت و نگارگری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه طراحی سنتی ۵ رشته کتابت و نگارگری به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه طراحی سنتی 5
 • رشته : کتابت و نگارگری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه مثنی سازی خیالی نگاری رشته کتابت و نگارگری به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه مثنی سازی خیالی نگاری
 • رشته : کتابت و نگارگری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه صحافی سنتی و جلدسازی ۱ رشته کتابت و نگارگری به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه صحافی سنتی و جلدسازی 1
 • رشته : کتابت و نگارگری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با مضامین مذهبی رشته کتابت و نگارگری به همراه پاسخنامه

 • درس : آشنایی با مضامین مذهبی
 • رشته : کتابت و نگارگری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه کاغذسازی و بوم سازی سنتی رشته کتابت و نگارگری به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه کاغذسازی و بوم سازی سنتی
 • رشته : کتابت و نگارگری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه خیالی نگاری ۲ رشته کتابت و نگارگری به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه خیالی نگاری 2
 • رشته : کتابت و نگارگری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زیبایی شناسی تذهیب رشته کتابت و نگارگری به همراه پاسخنامه

 • درس : زیبایی شناسی تذهیب
 • رشته : کتابت و نگارگری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زیبایی شناسی خیالی نگاری رشته کتابت و نگارگری به همراه پاسخنامه

 • درس : زیبایی شناسی خیالی نگاری
 • رشته : کتابت و نگارگری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه مثنی سازی تذهیب رشته کتابت و نگارگری به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه مثنی سازی تذهیب
 • رشته : کتابت و نگارگری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان