نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " کشاورزی کلیه گرایش ها "

دانلود نمونه سوالات درس میکروبیولوژی مواد غذایی ۱ رشته کشاورزی کلیه گرایش ها به همراه پاسخنامه

 • درس : میکروبیولوژی مواد غذایی 1
 • رشته : کشاورزی کلیه گرایش ها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول بیمه کشاورزی – بیمه محصولات کشاورزی رشته کشاورزی کلیه گرایش ها به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول بیمه کشاورزی - بیمه محصولات کشاورزی
 • رشته : کشاورزی کلیه گرایش ها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول زراعت – زراعت عمومی رشته کشاورزی کلیه گرایش ها به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول زراعت - زراعت عمومی
 • رشته : کشاورزی کلیه گرایش ها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فیزیک الکتریسیته و مغناطیس رشته کشاورزی کلیه گرایش ها به همراه پاسخنامه

 • درس : فیزیک الکتریسیته و مغناطیس
 • رشته : کشاورزی کلیه گرایش ها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس قارچ-ویروس-نماتدوپروکاریوتهای بیماری زا رشته کشاورزی کلیه گرایش ها به همراه پاسخنامه

 • درس : قارچ-ویروس-نماتدوپروکاریوتهای بیماری زا
 • رشته : کشاورزی کلیه گرایش ها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فیزیولوژی گیاهی زراعی رشته کشاورزی کلیه گرایش ها به همراه پاسخنامه

 • درس : فیزیولوژی گیاهی زراعی
 • رشته : کشاورزی کلیه گرایش ها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول اصلاح نباتات رشته کشاورزی کلیه گرایش ها به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول اصلاح نباتات
 • رشته : کشاورزی کلیه گرایش ها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی – آفات و بیماریهای گیاهی رشته کشاورزی کلیه گرایش ها به همراه پاسخنامه

 • درس : آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - آفات و بیماریهای گیاهی
 • رشته : کشاورزی کلیه گرایش ها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طرح آزمایشهای کشاورزی ۱ رشته کشاورزی کلیه گرایش ها به همراه پاسخنامه

 • درس : طرح آزمایشهای کشاورزی 1
 • رشته : کشاورزی کلیه گرایش ها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس باغبانی عمومی-علوم باغی رشته کشاورزی کلیه گرایش ها به همراه پاسخنامه

 • درس : باغبانی عمومی-علوم باغی
 • رشته : کشاورزی کلیه گرایش ها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس باغبانی عمومی-علوم باغی رشته کشاورزی کلیه گرایش ها به همراه پاسخنامه

 • درس : باغبانی عمومی-علوم باغی
 • رشته : کشاورزی کلیه گرایش ها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ماشین های کشاورزی عمومی رشته کشاورزی کلیه گرایش ها به همراه پاسخنامه

 • درس : ماشین های کشاورزی عمومی
 • رشته : کشاورزی کلیه گرایش ها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ژنتیک رشته کشاورزی کلیه گرایش ها به همراه پاسخنامه

 • درس : ژنتیک
 • رشته : کشاورزی کلیه گرایش ها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طراحی سیستمهای آبیاری رشته کشاورزی کلیه گرایش ها به همراه پاسخنامه

 • درس : طراحی سیستمهای آبیاری
 • رشته : کشاورزی کلیه گرایش ها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آز طراحی سیستمهای آبیاری رشته کشاورزی کلیه گرایش ها به همراه پاسخنامه

 • درس : آز طراحی سیستمهای آبیاری
 • رشته : کشاورزی کلیه گرایش ها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارآموزی رشته کشاورزی کلیه گرایش ها به همراه پاسخنامه

 • درس : کارآموزی
 • رشته : کشاورزی کلیه گرایش ها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس صنایع لبنی ۱ رشته کشاورزی کلیه گرایش ها به همراه پاسخنامه

 • درس : صنایع لبنی 1
 • رشته : کشاورزی کلیه گرایش ها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آز پیدایش و رده بندی خاکها رشته کشاورزی کلیه گرایش ها به همراه پاسخنامه

 • درس : آز پیدایش و رده بندی خاکها
 • رشته : کشاورزی کلیه گرایش ها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آز بیولوژی خاک رشته کشاورزی کلیه گرایش ها به همراه پاسخنامه

 • درس : آز بیولوژی خاک
 • رشته : کشاورزی کلیه گرایش ها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس هیدرولوژی رشته کشاورزی کلیه گرایش ها به همراه پاسخنامه

 • درس : هیدرولوژی
 • رشته : کشاورزی کلیه گرایش ها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آز هیدرولوژی رشته کشاورزی کلیه گرایش ها به همراه پاسخنامه

 • درس : آز هیدرولوژی
 • رشته : کشاورزی کلیه گرایش ها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان