نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " جغرافیای طبیعی "

دانلود نمونه سوالات درس میکرو کلیماتولوژی مقدماتی رشته جغرافیای طبیعی به همراه پاسخنامه

 • درس : میکرو کلیماتولوژی مقدماتی
 • رشته : جغرافیای طبیعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نقشه ها و نمودارهای اقلیمی رشته جغرافیای طبیعی به همراه پاسخنامه

 • درس : نقشه ها و نمودارهای اقلیمی
 • رشته : جغرافیای طبیعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس جنگل و مرتع و مسائل آن در ایران رشته جغرافیای طبیعی به همراه پاسخنامه

 • درس : جنگل و مرتع و مسائل آن در ایران
 • رشته : جغرافیای طبیعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس جغرافیای ناحیه ای ایران ۲ رشته جغرافیای طبیعی به همراه پاسخنامه

 • درس : جغرافیای ناحیه ای ایران 2
 • رشته : جغرافیای طبیعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس منابع و مسائل آب در ایران رشته جغرافیای طبیعی به همراه پاسخنامه

 • درس : منابع و مسائل آب در ایران
 • رشته : جغرافیای طبیعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس هیدرولوژی کاربردی رشته جغرافیای طبیعی به همراه پاسخنامه

 • درس : هیدرولوژی کاربردی
 • رشته : جغرافیای طبیعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس جغرافیای سیاسی رشته جغرافیای طبیعی به همراه پاسخنامه

 • درس : جغرافیای سیاسی
 • رشته : جغرافیای طبیعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای رشته جغرافیای طبیعی به همراه پاسخنامه

 • درس : کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای
 • رشته : جغرافیای طبیعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس جغرافیای قاره ها رشته جغرافیای طبیعی به همراه پاسخنامه

 • درس : جغرافیای قاره ها
 • رشته : جغرافیای طبیعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ژئومورفولوژی مناطق شهری رشته جغرافیای طبیعی به همراه پاسخنامه

 • درس : ژئومورفولوژی مناطق شهری
 • رشته : جغرافیای طبیعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس جغرافیای کوچ نشینی رشته جغرافیای طبیعی به همراه پاسخنامه

 • درس : جغرافیای کوچ نشینی
 • رشته : جغرافیای طبیعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آبخیزداری رشته جغرافیای طبیعی به همراه پاسخنامه

 • درس : آبخیزداری
 • رشته : جغرافیای طبیعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کاربرد جغرافیای طبیعی دربرنامه ریزی شهری و منطقه ای (با تاکید بر ایران) رشته جغرافیای طبیعی به همراه پاسخنامه

 • درس : کاربرد جغرافیای طبیعی دربرنامه ریزی شهری و منطقه ای (با تاکید بر ایران)
 • رشته : جغرافیای طبیعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تفسیر نقشه (توپوگرافی و زمین شناسی) رشته جغرافیای طبیعی به همراه پاسخنامه

 • درس : تفسیر نقشه (توپوگرافی و زمین شناسی)
 • رشته : جغرافیای طبیعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حفاظت خاک رشته جغرافیای طبیعی به همراه پاسخنامه

 • درس : حفاظت خاک
 • رشته : جغرافیای طبیعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نقشه ها و نمودارهای ژئوموفولوژی رشته جغرافیای طبیعی به همراه پاسخنامه

 • درس : نقشه ها و نمودارهای ژئوموفولوژی
 • رشته : جغرافیای طبیعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کاربرد عکسهای هوایی و ماهواره ای در جغرافیا رشته جغرافیای طبیعی به همراه پاسخنامه

 • درس : کاربرد عکسهای هوایی و ماهواره ای در جغرافیا
 • رشته : جغرافیای طبیعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس جغرافیای ناحیه ای ایران ۲ رشته جغرافیای طبیعی به همراه پاسخنامه

 • درس : جغرافیای ناحیه ای ایران 2
 • رشته : جغرافیای طبیعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس جغرافیای ناحیه ای ایران ۱ رشته جغرافیای طبیعی به همراه پاسخنامه

 • درس : جغرافیای ناحیه ای ایران 1
 • رشته : جغرافیای طبیعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس جغرافیای کواترنر رشته جغرافیای طبیعی به همراه پاسخنامه

 • درس : جغرافیای کواترنر
 • رشته : جغرافیای طبیعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس هیدرولوژی کاربردی رشته جغرافیای طبیعی به همراه پاسخنامه

 • درس : هیدرولوژی کاربردی
 • رشته : جغرافیای طبیعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1050 تومان