نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " جغرافیا و برنامه ریزی روستایی "

دانلود نمونه سوالات درس مخاطرات طبیعی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی به همراه پاسخنامه

 • درس : مخاطرات طبیعی
 • رشته : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس جایگاه روستا در مطالعات و برنامه ریزی منطقه ای رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی به همراه پاسخنامه

 • درس : جایگاه روستا در مطالعات و برنامه ریزی منطقه ای
 • رشته : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی فناوری اطلاعات IT رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی فناوری اطلاعات IT
 • رشته : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس جغرافیای اقتصادی ایران رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی به همراه پاسخنامه

 • درس : جغرافیای اقتصادی ایران
 • رشته : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس برنامه ریزی روستایی در ایران رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی به همراه پاسخنامه

 • درس : برنامه ریزی روستایی در ایران
 • رشته : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آمار و احتمالات رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی به همراه پاسخنامه

 • درس : آمار و احتمالات
 • رشته : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس جغرافیای خاکها رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی به همراه پاسخنامه

 • درس : جغرافیای خاکها
 • رشته : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس برنامه ریزی و طراحی کالبدی روستا رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی به همراه پاسخنامه

 • درس : برنامه ریزی و طراحی کالبدی روستا
 • رشته : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی زمین شناسی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی زمین شناسی
 • رشته : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ریاضیات مقدماتی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی به همراه پاسخنامه

 • درس : ریاضیات مقدماتی
 • رشته : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زمین در فضا رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی به همراه پاسخنامه

 • درس : زمین در فضا
 • رشته : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی جغرافیای جمعیت رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی جغرافیای جمعیت
 • رشته : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی جغرافیای گردشگری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی جغرافیای گردشگری
 • رشته : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی سنجش از دور رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی سنجش از دور
 • رشته : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فلسفه و سیر تکوین جغرافیا رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی به همراه پاسخنامه

 • درس : فلسفه و سیر تکوین جغرافیا
 • رشته : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نقشه خوانی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی به همراه پاسخنامه

 • درس : نقشه خوانی
 • رشته : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 750 تومان