نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " جغرافیا و برنامه ریزی روستایی "

دانلود نمونه سوالات درس در برنامه ریزی روستایی GIS,RS فناوری های جغرافیایی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی به همراه پاسخنامه

 • درس : در برنامه ریزی روستایی GIS,RS فناوری های جغرافیایی
 • رشته : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی آب و هوا شناسی ۱ رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی آب و هوا شناسی 1
 • رشته : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کاربرد GIS در برنامه ریزی روستایی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی به همراه پاسخنامه

 • درس : کاربرد GIS در برنامه ریزی روستایی
 • رشته : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس جغرافیای شهری ایران رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی به همراه پاسخنامه

 • درس : جغرافیای شهری ایران
 • رشته : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی محیط زیست رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی محیط زیست
 • رشته : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس جغرافیای سیاسی ایران رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی به همراه پاسخنامه

 • درس : جغرافیای سیاسی ایران
 • رشته : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی ژئومورفولوژی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی ژئومورفولوژی
 • رشته : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت روستایی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی به همراه پاسخنامه

 • درس : مدیریت روستایی
 • رشته : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای
 • رشته : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی هیدرولوژی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی هیدرولوژی
 • رشته : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش های تحلیل جمعیت رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی به همراه پاسخنامه

 • درس : روش های تحلیل جمعیت
 • رشته : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سیاست و فضا رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی به همراه پاسخنامه

 • درس : سیاست و فضا
 • رشته : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس برنامه ریزی و سازماندهی زیست بوم های عشایری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی به همراه پاسخنامه

 • درس : برنامه ریزی و سازماندهی زیست بوم های عشایری
 • رشته : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مخاطرات طبیعی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی به همراه پاسخنامه

 • درس : مخاطرات طبیعی
 • رشته : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی جغرافیای فرهنگی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی جغرافیای فرهنگی
 • رشته : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس جغرافیای جمعیت ایران رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی به همراه پاسخنامه

 • درس : جغرافیای جمعیت ایران
 • رشته : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس جغرافیای روستایی ایران رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی به همراه پاسخنامه

 • درس : جغرافیای روستایی ایران
 • رشته : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت بحران در نواحی روستایی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی به همراه پاسخنامه

 • درس : مدیریت بحران در نواحی روستایی
 • رشته : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس جغرافیای اقتصادی ایران رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی به همراه پاسخنامه

 • درس : جغرافیای اقتصادی ایران
 • رشته : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارتوگرافی و تهیه نقشه های موضوعی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارتوگرافی و تهیه نقشه های موضوعی
 • رشته : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مخاطرات انسانی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی به همراه پاسخنامه

 • درس : مخاطرات انسانی
 • رشته : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 900 تومان