نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " هنرهای صناعی "

دانلود نمونه سوالات درس مبانی هنرهای تجسمی ۱ رشته هنرهای صناعی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی هنرهای تجسمی 1
 • رشته : هنرهای صناعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس هنر در تمدن اسلامی ۲ رشته هنرهای صناعی به همراه پاسخنامه

 • درس : هنر در تمدن اسلامی 2
 • رشته : هنرهای صناعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ هنرهای اسلامی ۱ – هنر در تمدن اسلامی ۱ رشته هنرهای صناعی به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ هنرهای اسلامی 1 - هنر در تمدن اسلامی 1
 • رشته : هنرهای صناعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه شیشه گری ۳ رشته هنرهای صناعی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه شیشه گری 3
 • رشته : هنرهای صناعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه تزیئنات شیشه ۲ رشته هنرهای صناعی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه تزیئنات شیشه 2
 • رشته : هنرهای صناعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه تخصصی آبگینه رشته هنرهای صناعی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه تخصصی آبگینه
 • رشته : هنرهای صناعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زیبایی شناسی آبگینه رشته هنرهای صناعی به همراه پاسخنامه

 • درس : زیبایی شناسی آبگینه
 • رشته : هنرهای صناعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه طراحی فلز ۱ رشته هنرهای صناعی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه طراحی فلز 1
 • رشته : هنرهای صناعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با مواد اولیه و ابزار کار آبگینه رشته هنرهای صناعی به همراه پاسخنامه

 • درس : آشنایی با مواد اولیه و ابزار کار آبگینه
 • رشته : هنرهای صناعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه دواتگری ۱ رشته هنرهای صناعی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه دواتگری 1
 • رشته : هنرهای صناعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه گل و مرغ رشته هنرهای صناعی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه گل و مرغ
 • رشته : هنرهای صناعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه قلمزنی ۱ رشته هنرهای صناعی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه قلمزنی 1
 • رشته : هنرهای صناعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه خیالی نگاری رشته هنرهای صناعی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه خیالی نگاری
 • رشته : هنرهای صناعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه ملیله سازی ۱ رشته هنرهای صناعی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه ملیله سازی 1
 • رشته : هنرهای صناعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه طراحی آبگینه ۱ رشته هنرهای صناعی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه طراحی آبگینه 1
 • رشته : هنرهای صناعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه مرمت و نگهداری فلز رشته هنرهای صناعی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه مرمت و نگهداری فلز
 • رشته : هنرهای صناعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه شیشه گری ۲ رشته هنرهای صناعی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه شیشه گری 2
 • رشته : هنرهای صناعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس بررسی ویژگیهای مکاتب فلز کاری در ایران رشته هنرهای صناعی به همراه پاسخنامه

 • درس : بررسی ویژگیهای مکاتب فلز کاری در ایران
 • رشته : هنرهای صناعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه تزیئنات شیشه ۱ رشته هنرهای صناعی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه تزیئنات شیشه 1
 • رشته : هنرهای صناعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه طراحی فلز ۲ رشته هنرهای صناعی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه طراحی فلز 2
 • رشته : هنرهای صناعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه طراحی آبگینه ۲ رشته هنرهای صناعی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه طراحی آبگینه 2
 • رشته : هنرهای صناعی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان