نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " فرش "

دانلود نمونه سوالات درس موزه داری فرش رشته فرش به همراه پاسخنامه

 • درس : موزه داری فرش
 • رشته : فرش
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پروژه نهایی رشته فرش به همراه پاسخنامه

 • درس : پروژه نهایی
 • رشته : فرش
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کاربرد کامپیوتر در طراحی و بافت فرش رشته فرش به همراه پاسخنامه

 • درس : کاربرد کامپیوتر در طراحی و بافت فرش
 • رشته : فرش
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حفاظت و مرمت گلیم رشته فرش به همراه پاسخنامه

 • درس : حفاظت و مرمت گلیم
 • رشته : فرش
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حفاظت و مرمت فرش ۴ رشته فرش به همراه پاسخنامه

 • درس : حفاظت و مرمت فرش 4
 • رشته : فرش
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طراحی فرش ۲ رشته فرش به همراه پاسخنامه

 • درس : طراحی فرش 2
 • رشته : فرش
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس رنگ و نقطه نقشه فرش ۲ رشته فرش به همراه پاسخنامه

 • درس : رنگ و نقطه نقشه فرش 2
 • رشته : فرش
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طراحی فرش ۳ رشته فرش به همراه پاسخنامه

 • درس : طراحی فرش 3
 • رشته : فرش
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی رشته فرش به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان تخصصی
 • رشته : فرش
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نگارگری ۱ رشته فرش به همراه پاسخنامه

 • درس : نگارگری 1
 • رشته : فرش
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس بافت فرش ۳ رشته فرش به همراه پاسخنامه

 • درس : بافت فرش 3
 • رشته : فرش
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نگارگری ۲ رشته فرش به همراه پاسخنامه

 • درس : نگارگری 2
 • رشته : فرش
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ارزیابی و ارزشیابی فرش رشته فرش به همراه پاسخنامه

 • درس : ارزیابی و ارزشیابی فرش
 • رشته : فرش
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طراحی فرش ۴ رشته فرش به همراه پاسخنامه

 • درس : طراحی فرش 4
 • رشته : فرش
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس شناخت بازارهای جهانی فرش رشته فرش به همراه پاسخنامه

 • درس : شناخت بازارهای جهانی فرش
 • رشته : فرش
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی رنگ در فرش ایران رشته فرش به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی رنگ در فرش ایران
 • رشته : فرش
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس عکاسی ۱ رشته فرش به همراه پاسخنامه

 • درس : عکاسی 1
 • رشته : فرش
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس خوشنویسی و طراحی حروف رشته فرش به همراه پاسخنامه

 • درس : خوشنویسی و طراحی حروف
 • رشته : فرش
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس بافت فرش ۴ رشته فرش به همراه پاسخنامه

 • درس : بافت فرش 4
 • رشته : فرش
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حفاظت و مرمت فرش ۳ رشته فرش به همراه پاسخنامه

 • درس : حفاظت و مرمت فرش 3
 • رشته : فرش
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سیر تحول نقش در هنر ایران رشته فرش به همراه پاسخنامه

 • درس : سیر تحول نقش در هنر ایران
 • رشته : فرش
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان