نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " ارتباط تصویری "

دانلود نمونه سوالات درس چاپهای ماشینی رشته ارتباط تصویری به همراه پاسخنامه

 • درس : چاپهای ماشینی
 • رشته : ارتباط تصویری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تجزیه و تحلیل و نقد آثار ارتباط تصویری رشته ارتباط تصویری به همراه پاسخنامه

 • درس : تجزیه و تحلیل و نقد آثار ارتباط تصویری
 • رشته : ارتباط تصویری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه تخصصی عکاسی ۲ رشته ارتباط تصویری به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه تخصصی عکاسی 2
 • رشته : ارتباط تصویری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه ارتباط تصویری ۶ رشته ارتباط تصویری به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه ارتباط تصویری 6
 • رشته : ارتباط تصویری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه تصویرسازی رشته ارتباط تصویری به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه تصویرسازی
 • رشته : ارتباط تصویری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس هنر در دنیای کودکان رشته ارتباط تصویری به همراه پاسخنامه

 • درس : هنر در دنیای کودکان
 • رشته : ارتباط تصویری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حکمت هنر اسلامی رشته ارتباط تصویری به همراه پاسخنامه

 • درس : حکمت هنر اسلامی
 • رشته : ارتباط تصویری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه تخصصی عکاسی ۱ رشته ارتباط تصویری به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه تخصصی عکاسی 1
 • رشته : ارتباط تصویری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تجزیه و تحلیل و نقدآثار هنرهای تجسمی رشته ارتباط تصویری به همراه پاسخنامه

 • درس : تجزیه و تحلیل و نقدآثار هنرهای تجسمی
 • رشته : ارتباط تصویری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخچه کتابت رشته ارتباط تصویری به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخچه کتابت
 • رشته : ارتباط تصویری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با هنرهای سنتی ایران رشته ارتباط تصویری به همراه پاسخنامه

 • درس : آشنایی با هنرهای سنتی ایران
 • رشته : ارتباط تصویری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه ارتباط تصویری ۴ رشته ارتباط تصویری به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه ارتباط تصویری 4
 • رشته : ارتباط تصویری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه عکاسی رنگی رشته ارتباط تصویری به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه عکاسی رنگی
 • رشته : ارتباط تصویری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تصویر متحرک ۱ رشته ارتباط تصویری به همراه پاسخنامه

 • درس : تصویر متحرک 1
 • رشته : ارتباط تصویری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه ارتباط تصویری ۵ رشته ارتباط تصویری به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه ارتباط تصویری 5
 • رشته : ارتباط تصویری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس خوشنویسی و طراحی حروف ۳ رشته ارتباط تصویری به همراه پاسخنامه

 • درس : خوشنویسی و طراحی حروف 3
 • رشته : ارتباط تصویری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس هندسه مناظر و مرایا رشته ارتباط تصویری به همراه پاسخنامه

 • درس : هندسه مناظر و مرایا
 • رشته : ارتباط تصویری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس انسان طبیعت طراحی رشته ارتباط تصویری به همراه پاسخنامه

 • درس : انسان طبیعت طراحی
 • رشته : ارتباط تصویری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه چاپهای دستی ۳ رشته ارتباط تصویری به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه چاپهای دستی 3
 • رشته : ارتباط تصویری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه ارتباط تصویری ۳ رشته ارتباط تصویری به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه ارتباط تصویری 3
 • رشته : ارتباط تصویری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس خوشنویسی و طراحی حروف ۴ رشته ارتباط تصویری به همراه پاسخنامه

 • درس : خوشنویسی و طراحی حروف 4
 • رشته : ارتباط تصویری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

 • 1
 • 2