نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " آموزش زبان انگلیسی "

دانلود نمونه سوالات درس فنون یادگیری زبان رشته آموزش زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : فنون یادگیری زبان
 • رشته : آموزش زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سازمان مدیریت در آموزش و پرورش رشته آموزش زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : سازمان مدیریت در آموزش و پرورش
 • رشته : آموزش زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی برنامه ریزی درسی رشته آموزش زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی برنامه ریزی درسی
 • رشته : آموزش زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس خواندن و درک مطلب ۲ رشته آموزش زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : خواندن و درک مطلب 2
 • رشته : آموزش زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش تدریس زبان انگلیسی رشته آموزش زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : روش تدریس زبان انگلیسی
 • رشته : آموزش زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کلیات زبانشناسی(جبرانی) رشته آموزش زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : کلیات زبانشناسی(جبرانی)
 • رشته : آموزش زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس گفت و شنود ۳ رشته آموزش زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : گفت و شنود 3
 • رشته : آموزش زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش تحقیق در علوم تربیتی رشته آموزش زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : روش تحقیق در علوم تربیتی
 • رشته : آموزش زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ترجمه متون رشته آموزش زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : ترجمه متون
 • رشته : آموزش زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس گفت و شنود ۴ رشته آموزش زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : گفت و شنود 4
 • رشته : آموزش زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نامه نگاری و تایپ لاتین با استفاده از کامپیوتر رشته آموزش زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : نامه نگاری و تایپ لاتین با استفاده از کامپیوتر
 • رشته : آموزش زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آزمون سازی ۲ رشته آموزش زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : آزمون سازی 2
 • رشته : آموزش زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در آموزش رشته آموزش زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در آموزش
 • رشته : آموزش زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس بررسی و تحلیل محتوای کتابهای انگلیسی دوره راهنمایی و روش تدریس آنها رشته آموزش زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : بررسی و تحلیل محتوای کتابهای انگلیسی دوره راهنمایی و روش تدریس آنها
 • رشته : آموزش زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تدریس عملی رشته آموزش زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : تدریس عملی
 • رشته : آموزش زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طراحی و مطالعه مسائل یادگیری آموزش رشته آموزش زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : طراحی و مطالعه مسائل یادگیری آموزش
 • رشته : آموزش زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش رشته آموزش زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش
 • رشته : آموزش زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نظریات فراگیری زبان رشته آموزش زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : نظریات فراگیری زبان
 • رشته : آموزش زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کاربرد نرم افزار رایانه ای در آموزش رشته آموزش زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : کاربرد نرم افزار رایانه ای در آموزش
 • رشته : آموزش زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس بررسی و تحلیل محتوای کتابهای انگلیسی دوره راهنمایی و روش تدریس آنها رشته آموزش زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : بررسی و تحلیل محتوای کتابهای انگلیسی دوره راهنمایی و روش تدریس آنها
 • رشته : آموزش زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تدریس عملی رشته آموزش زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه

 • درس : تدریس عملی
 • رشته : آموزش زبان انگلیسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 0 تومان