نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " آموزش و پرورش ابتدایی "

دانلود نمونه سوالات درس رشد و تربیت اجتماعی رشته آموزش و پرورش ابتدایی به همراه پاسخنامه

 • درس : رشد و تربیت اجتماعی
 • رشته : آموزش و پرورش ابتدایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش تدریس فارسی رشته آموزش و پرورش ابتدایی به همراه پاسخنامه

 • درس : روش تدریس فارسی
 • رشته : آموزش و پرورش ابتدایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش تدریس تربیت بدنی رشته آموزش و پرورش ابتدایی به همراه پاسخنامه

 • درس : روش تدریس تربیت بدنی
 • رشته : آموزش و پرورش ابتدایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی ۱ رشته آموزش و پرورش ابتدایی به همراه پاسخنامه

 • درس : تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی 1
 • رشته : آموزش و پرورش ابتدایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طراحی آموزش رشته آموزش و پرورش ابتدایی به همراه پاسخنامه

 • درس : طراحی آموزش
 • رشته : آموزش و پرورش ابتدایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش رشته آموزش و پرورش ابتدایی به همراه پاسخنامه

 • درس : طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش
 • رشته : آموزش و پرورش ابتدایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس شیوه های مطالعه و کتابخوانی رشته آموزش و پرورش ابتدایی به همراه پاسخنامه

 • درس : شیوه های مطالعه و کتابخوانی
 • رشته : آموزش و پرورش ابتدایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی (متون تخصصی در آموزش ابتدایی ) رشته آموزش و پرورش ابتدایی به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان تخصصی (متون تخصصی در آموزش ابتدایی )
 • رشته : آموزش و پرورش ابتدایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در آموزش ابتدایی رشته آموزش و پرورش ابتدایی به همراه پاسخنامه

 • درس : کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در آموزش ابتدایی
 • رشته : آموزش و پرورش ابتدایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ارزشیابی پیشرفت تحصیلی رشته آموزش و پرورش ابتدایی به همراه پاسخنامه

 • درس : ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
 • رشته : آموزش و پرورش ابتدایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی ۲ رشته آموزش و پرورش ابتدایی به همراه پاسخنامه

 • درس : تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی 2
 • رشته : آموزش و پرورش ابتدایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش رشته آموزش و پرورش ابتدایی به همراه پاسخنامه

 • درس : سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش
 • رشته : آموزش و پرورش ابتدایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پرورش اخلاقی – مذهبی کودک رشته آموزش و پرورش ابتدایی به همراه پاسخنامه

 • درس : پرورش اخلاقی – مذهبی کودک
 • رشته : آموزش و پرورش ابتدایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول فلسفه آموزش و پرورش رشته آموزش و پرورش ابتدایی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول فلسفه آموزش و پرورش
 • رشته : آموزش و پرورش ابتدایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش های استفاده از منابع یادگیری رشته آموزش و پرورش ابتدایی به همراه پاسخنامه

 • درس : روش های استفاده از منابع یادگیری
 • رشته : آموزش و پرورش ابتدایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش تحقیق با تاکید برعلوم تربیتی رشته آموزش و پرورش ابتدایی به همراه پاسخنامه

 • درس : روش تحقیق با تاکید برعلوم تربیتی
 • رشته : آموزش و پرورش ابتدایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی بازی رشته آموزش و پرورش ابتدایی به همراه پاسخنامه

 • درس : روانشناسی بازی
 • رشته : آموزش و پرورش ابتدایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی رشد رشته آموزش و پرورش ابتدایی به همراه پاسخنامه

 • درس : روانشناسی رشد
 • رشته : آموزش و پرورش ابتدایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول بهداشت و کمک های اولیه رشته آموزش و پرورش ابتدایی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول بهداشت و کمک های اولیه
 • رشته : آموزش و پرورش ابتدایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی زبان (با تاکید برآموزش زبان فارسی) رشته آموزش و پرورش ابتدایی به همراه پاسخنامه

 • درس : روانشناسی زبان (با تاکید برآموزش زبان فارسی)
 • رشته : آموزش و پرورش ابتدایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مشاوره کودک رشته آموزش و پرورش ابتدایی به همراه پاسخنامه

 • درس : مشاوره کودک
 • رشته : آموزش و پرورش ابتدایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 450 تومان

 • 1
 • 2