نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " آموزش و پرورش ابتدایی "

دانلود نمونه سوالات درس طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش رشته آموزش و پرورش ابتدایی به همراه پاسخنامه

 • درس : طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش
 • رشته : آموزش و پرورش ابتدایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس شیوه های مطالعه و کتابخوانی رشته آموزش و پرورش ابتدایی به همراه پاسخنامه

 • درس : شیوه های مطالعه و کتابخوانی
 • رشته : آموزش و پرورش ابتدایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی (متون تخصصی در آموزش ابتدایی ) رشته آموزش و پرورش ابتدایی به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان تخصصی (متون تخصصی در آموزش ابتدایی )
 • رشته : آموزش و پرورش ابتدایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در آموزش ابتدایی رشته آموزش و پرورش ابتدایی به همراه پاسخنامه

 • درس : کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در آموزش ابتدایی
 • رشته : آموزش و پرورش ابتدایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ارزشیابی پیشرفت تحصیلی رشته آموزش و پرورش ابتدایی به همراه پاسخنامه

 • درس : ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
 • رشته : آموزش و پرورش ابتدایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی ۲ رشته آموزش و پرورش ابتدایی به همراه پاسخنامه

 • درس : تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی 2
 • رشته : آموزش و پرورش ابتدایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش رشته آموزش و پرورش ابتدایی به همراه پاسخنامه

 • درس : سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش
 • رشته : آموزش و پرورش ابتدایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پرورش اخلاقی – مذهبی کودک رشته آموزش و پرورش ابتدایی به همراه پاسخنامه

 • درس : پرورش اخلاقی – مذهبی کودک
 • رشته : آموزش و پرورش ابتدایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس رشد و تربیت اجتماعی رشته آموزش و پرورش ابتدایی به همراه پاسخنامه

 • درس : رشد و تربیت اجتماعی
 • رشته : آموزش و پرورش ابتدایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش تدریس فارسی رشته آموزش و پرورش ابتدایی به همراه پاسخنامه

 • درس : روش تدریس فارسی
 • رشته : آموزش و پرورش ابتدایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش تدریس تربیت بدنی رشته آموزش و پرورش ابتدایی به همراه پاسخنامه

 • درس : روش تدریس تربیت بدنی
 • رشته : آموزش و پرورش ابتدایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی ۱ رشته آموزش و پرورش ابتدایی به همراه پاسخنامه

 • درس : تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی 1
 • رشته : آموزش و پرورش ابتدایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طراحی آموزش رشته آموزش و پرورش ابتدایی به همراه پاسخنامه

 • درس : طراحی آموزش
 • رشته : آموزش و پرورش ابتدایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش تدریس تعلیمات دینی رشته آموزش و پرورش ابتدایی به همراه پاسخنامه

 • درس : روش تدریس تعلیمات دینی
 • رشته : آموزش و پرورش ابتدایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش های نوین یاددهی – یادگیری و کاربرد آن در دوره ابتدایی رشته آموزش و پرورش ابتدایی به همراه پاسخنامه

 • درس : روش های نوین یاددهی – یادگیری و کاربرد آن در دوره ابتدایی
 • رشته : آموزش و پرورش ابتدایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس جامعه شناسی آموزش و پرورش رشته آموزش و پرورش ابتدایی به همراه پاسخنامه

 • درس : جامعه شناسی آموزش و پرورش
 • رشته : آموزش و پرورش ابتدایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آموزش هنر در دوره ابتدایی رشته آموزش و پرورش ابتدایی به همراه پاسخنامه

 • درس : آموزش هنر در دوره ابتدایی
 • رشته : آموزش و پرورش ابتدایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آموزش ریاضی در دوره ابتدایی رشته آموزش و پرورش ابتدایی به همراه پاسخنامه

 • درس : آموزش ریاضی در دوره ابتدایی
 • رشته : آموزش و پرورش ابتدایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آموزش علوم تجربی در دوره ابتدایی رشته آموزش و پرورش ابتدایی به همراه پاسخنامه

 • درس : آموزش علوم تجربی در دوره ابتدایی
 • رشته : آموزش و پرورش ابتدایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تحلیل برنامه های درسی دوره ابتدایی رشته آموزش و پرورش ابتدایی به همراه پاسخنامه

 • درس : تحلیل برنامه های درسی دوره ابتدایی
 • رشته : آموزش و پرورش ابتدایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فعالیت های پرورشی – اجتماعی رشته آموزش و پرورش ابتدایی به همراه پاسخنامه

 • درس : فعالیت های پرورشی – اجتماعی
 • رشته : آموزش و پرورش ابتدایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1350 تومان

 • 1
 • 2