نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " آموزش علوم تجربی "

دانلود نمونه سوالات درس الکتریسیته رشته آموزش علوم تجربی (کارشناسی ناپیوسته) به همراه پاسخنامه

 • درس : الکتریسیته
 • رشته : آموزش علوم تجربی (کارشناسی ناپیوسته)
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آموزش علوم تجربی دوره راهنمایی رشته آموزش علوم تجربی (کارشناسی ناپیوسته) به همراه پاسخنامه

 • درس : آموزش علوم تجربی دوره راهنمایی
 • رشته : آموزش علوم تجربی (کارشناسی ناپیوسته)
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زیست شناسی جانوری ۲ و آزمایشگاه رشته آموزش علوم تجربی (کارشناسی ناپیوسته) به همراه پاسخنامه

 • درس : زیست شناسی جانوری 2 و آزمایشگاه
 • رشته : آموزش علوم تجربی (کارشناسی ناپیوسته)
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فیزیک عمومی رشته آموزش علوم تجربی (کارشناسی ناپیوسته) به همراه پاسخنامه

 • درس : فیزیک عمومی
 • رشته : آموزش علوم تجربی (کارشناسی ناپیوسته)
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حرارت و ترمودینامیک وامواج رشته آموزش علوم تجربی (کارشناسی ناپیوسته) به همراه پاسخنامه

 • درس : حرارت و ترمودینامیک وامواج
 • رشته : آموزش علوم تجربی (کارشناسی ناپیوسته)
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس شیمی عمومی رشته آموزش علوم تجربی (کارشناسی ناپیوسته) به همراه پاسخنامه

 • درس : شیمی عمومی
 • رشته : آموزش علوم تجربی (کارشناسی ناپیوسته)
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سنگ شناسی و آزمایشگاه رشته آموزش علوم تجربی (کارشناسی ناپیوسته) به همراه پاسخنامه

 • درس : سنگ شناسی و آزمایشگاه
 • رشته : آموزش علوم تجربی (کارشناسی ناپیوسته)
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زیست شناسی عمومی رشته آموزش علوم تجربی (کارشناسی ناپیوسته) به همراه پاسخنامه

 • درس : زیست شناسی عمومی
 • رشته : آموزش علوم تجربی (کارشناسی ناپیوسته)
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتیروش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی رشته آموزش علوم تجربی (کارشناسی ناپیوسته) به همراه پاسخنامه

 • درس : روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتیروش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی
 • رشته : آموزش علوم تجربی (کارشناسی ناپیوسته)
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سازمان مدیریت در آموزش و پرورش رشته آموزش علوم تجربی (کارشناسی ناپیوسته) به همراه پاسخنامه

 • درس : سازمان مدیریت در آموزش و پرورش
 • رشته : آموزش علوم تجربی (کارشناسی ناپیوسته)
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس شیمی تجریه و آزمایشگاه رشته آموزش علوم تجربی (کارشناسی ناپیوسته) به همراه پاسخنامه

 • درس : شیمی تجریه و آزمایشگاه
 • رشته : آموزش علوم تجربی (کارشناسی ناپیوسته)
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول و فلسفه آموزش و پرورش رشته آموزش علوم تجربی (کارشناسی ناپیوسته) به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول و فلسفه آموزش و پرورش
 • رشته : آموزش علوم تجربی (کارشناسی ناپیوسته)
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زیست شناسی گیاهی ۲ و آزمایشگاه رشته آموزش علوم تجربی (کارشناسی ناپیوسته) به همراه پاسخنامه

 • درس : زیست شناسی گیاهی 2 و آزمایشگاه
 • رشته : آموزش علوم تجربی (کارشناسی ناپیوسته)
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ریاضیات عمومی رشته آموزش علوم تجربی (کارشناسی ناپیوسته) به همراه پاسخنامه

 • درس : ریاضیات عمومی
 • رشته : آموزش علوم تجربی (کارشناسی ناپیوسته)
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس چینه شناسی و فسیل شناسی و آزمایشگاه رشته آموزش علوم تجربی (کارشناسی ناپیوسته) به همراه پاسخنامه

 • درس : چینه شناسی و فسیل شناسی و آزمایشگاه
 • رشته : آموزش علوم تجربی (کارشناسی ناپیوسته)
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اکولوژی رشته آموزش علوم تجربی (کارشناسی ناپیوسته) به همراه پاسخنامه

 • درس : اکولوژی
 • رشته : آموزش علوم تجربی (کارشناسی ناپیوسته)
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اپتیک و آزمایشگاه رشته آموزش علوم تجربی (کارشناسی ناپیوسته) به همراه پاسخنامه

 • درس : اپتیک و آزمایشگاه
 • رشته : آموزش علوم تجربی (کارشناسی ناپیوسته)
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آموزش علوم تجربی دوره راهنمایی ۱ رشته آموزش علوم تجربی (کارشناسی ناپیوسته) به همراه پاسخنامه

 • درس : آموزش علوم تجربی دوره راهنمایی 1
 • رشته : آموزش علوم تجربی (کارشناسی ناپیوسته)
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس میکروبیولوژی و بهداشت رشته آموزش علوم تجربی (کارشناسی ناپیوسته) به همراه پاسخنامه

 • درس : میکروبیولوژی و بهداشت
 • رشته : آموزش علوم تجربی (کارشناسی ناپیوسته)
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تحلیل محتوی کتابهای درسی علوم تجربی و روش تدریس آنها رشته آموزش علوم تجربی (کارشناسی ناپیوسته) به همراه پاسخنامه

 • درس : تحلیل محتوی کتابهای درسی علوم تجربی و روش تدریس آنها
 • رشته : آموزش علوم تجربی (کارشناسی ناپیوسته)
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی برنامه ریزی درسی رشته آموزش علوم تجربی (کارشناسی ناپیوسته) به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی برنامه ریزی درسی
 • رشته : آموزش علوم تجربی (کارشناسی ناپیوسته)
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

 • 1
 • 2