نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " آموزش حرفه و فن "

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه مکانیک ۱ رشته آموزش حرفه و فن به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه مکانیک 1
 • رشته : آموزش حرفه و فن
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه مکانیک ۲ رشته آموزش حرفه و فن به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه مکانیک 2
 • رشته : آموزش حرفه و فن
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس دامپروری ۲ رشته آموزش حرفه و فن به همراه پاسخنامه

 • درس : دامپروری 2
 • رشته : آموزش حرفه و فن
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس باغبانی ۲ رشته آموزش حرفه و فن به همراه پاسخنامه

 • درس : باغبانی 2
 • رشته : آموزش حرفه و فن
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آمار توصیفی رشته آموزش حرفه و فن به همراه پاسخنامه

 • درس : آمار توصیفی
 • رشته : آموزش حرفه و فن
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران رشته آموزش حرفه و فن به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران
 • رشته : آموزش حرفه و فن
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش تدریس حرفه و فن و بررسی کتب رشته آموزش حرفه و فن به همراه پاسخنامه

 • درس : روش تدریس حرفه و فن و بررسی کتب
 • رشته : آموزش حرفه و فن
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس بررسی طراحی سیستم تولید ۲ رشته آموزش حرفه و فن به همراه پاسخنامه

 • درس : بررسی طراحی سیستم تولید 2
 • رشته : آموزش حرفه و فن
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی رشته آموزش حرفه و فن به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان تخصصی
 • رشته : آموزش حرفه و فن
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس شناخت مواد رشته آموزش حرفه و فن به همراه پاسخنامه

 • درس : شناخت مواد
 • رشته : آموزش حرفه و فن
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه چوب ۲ رشته آموزش حرفه و فن به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه چوب 2
 • رشته : آموزش حرفه و فن
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه برق ۱ رشته آموزش حرفه و فن به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه برق 1
 • رشته : آموزش حرفه و فن
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس بازرگانی رشته آموزش حرفه و فن به همراه پاسخنامه

 • درس : بازرگانی
 • رشته : آموزش حرفه و فن
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول فلسفه آموزش و پرورش رشته آموزش حرفه و فن به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول فلسفه آموزش و پرورش
 • رشته : آموزش حرفه و فن
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش رشته آموزش حرفه و فن به همراه پاسخنامه

 • درس : طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش
 • رشته : آموزش حرفه و فن
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس دامپروری ۱ رشته آموزش حرفه و فن به همراه پاسخنامه

 • درس : دامپروری 1
 • رشته : آموزش حرفه و فن
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی رشته آموزش حرفه و فن به همراه پاسخنامه

 • درس : روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی
 • رشته : آموزش حرفه و فن
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش رشته آموزش حرفه و فن به همراه پاسخنامه

 • درس : سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش
 • رشته : آموزش حرفه و فن
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زراعت رشته آموزش حرفه و فن به همراه پاسخنامه

 • درس : زراعت
 • رشته : آموزش حرفه و فن
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در آموزش حرفه و فن رشته آموزش حرفه و فن به همراه پاسخنامه

 • درس : کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در آموزش حرفه و فن
 • رشته : آموزش حرفه و فن
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تحلیل محتوای کتاب های درسی حرفه و فن دوره راهنمایی و روش تدریس آنها ۲ رشته آموزش حرفه و فن به همراه پاسخنامه

 • درس : تحلیل محتوای کتاب های درسی حرفه و فن دوره راهنمایی و روش تدریس آنها 2
 • رشته : آموزش حرفه و فن
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

 • 1
 • 2