نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " آمار و کاربردها "

دانلود نمونه سوالات درس فرآیندهای تصادفی ۲(آموزش محور) رشته آمار و کاربردها به همراه پاسخنامه

 • درس : فرآیندهای تصادفی 2(آموزش محور)
 • رشته : آمار و کاربردها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فرآیندهای تصادفی ۲(آموزش محور) رشته آمار و کاربردها به همراه پاسخنامه

 • درس : فرآیندهای تصادفی 2(آموزش محور)
 • رشته : آمار و کاربردها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس احتمال ۱ رشته آمار و کاربردها به همراه پاسخنامه

 • درس : احتمال 1
 • رشته : آمار و کاربردها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی جامعه شناسی رشته آمار و کاربردها به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی جامعه شناسی
 • رشته : آمار و کاربردها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش های چندمتغیره پیوسته ۱ رشته آمار و کاربردها به همراه پاسخنامه

 • درس : روش های چندمتغیره پیوسته 1
 • رشته : آمار و کاربردها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس رگرسیون ۲ رشته آمار و کاربردها به همراه پاسخنامه

 • درس : رگرسیون 2
 • رشته : آمار و کاربردها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس بهینه سازی غیر خطی رشته آمار و کاربردها به همراه پاسخنامه

 • درس : بهینه سازی غیر خطی
 • رشته : آمار و کاربردها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سریهای زمانی ۱ رشته آمار و کاربردها به همراه پاسخنامه

 • درس : سریهای زمانی 1
 • رشته : آمار و کاربردها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس شبیه سازی رشته آمار و کاربردها به همراه پاسخنامه

 • درس : شبیه سازی
 • رشته : آمار و کاربردها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش های نمونه گیری ۲ رشته آمار و کاربردها به همراه پاسخنامه

 • درس : روش های نمونه گیری 2
 • رشته : آمار و کاربردها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با نظریه اطلاع رشته آمار و کاربردها به همراه پاسخنامه

 • درس : آشنایی با نظریه اطلاع
 • رشته : آمار و کاربردها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طرح آزمایشها ۲ رشته آمار و کاربردها به همراه پاسخنامه

 • درس : طرح آزمایشها 2
 • رشته : آمار و کاربردها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روشهای چند متغیره گسسته رشته آمار و کاربردها به همراه پاسخنامه

 • درس : روشهای چند متغیره گسسته
 • رشته : آمار و کاربردها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس محاسبات آماری رشته آمار و کاربردها به همراه پاسخنامه

 • درس : محاسبات آماری
 • رشته : آمار و کاربردها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آنالیز عددی رشته آمار و کاربردها به همراه پاسخنامه

 • درس : آنالیز عددی
 • رشته : آمار و کاربردها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی آنالیز عددی رشته آمار و کاربردها به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی آنالیز عددی
 • رشته : آمار و کاربردها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پروژه کارشناسی رشته آمار و کاربردها به همراه پاسخنامه

 • درس : پروژه کارشناسی
 • رشته : آمار و کاربردها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی ترکیبیات رشته آمار و کاربردها به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی ترکیبیات
 • رشته : آمار و کاربردها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی جمعیت شناسی رشته آمار و کاربردها به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی جمعیت شناسی
 • رشته : آمار و کاربردها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کنترل کیفیت آماری رشته آمار و کاربردها به همراه پاسخنامه

 • درس : کنترل کیفیت آماری
 • رشته : آمار و کاربردها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ترکیبیات و کاربردها رشته آمار و کاربردها به همراه پاسخنامه

 • درس : ترکیبیات و کاربردها
 • رشته : آمار و کاربردها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 0 تومان