نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " آمار و کاربردها "

دانلود نمونه سوالات درس فرآیندهای تصادفی ۲(آموزش محور) رشته آمار و کاربردها به همراه پاسخنامه

 • درس : فرآیندهای تصادفی 2(آموزش محور)
 • رشته : آمار و کاربردها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فرآیندهای تصادفی ۲(آموزش محور) رشته آمار و کاربردها به همراه پاسخنامه

 • درس : فرآیندهای تصادفی 2(آموزش محور)
 • رشته : آمار و کاربردها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس احتمال ۱ رشته آمار و کاربردها به همراه پاسخنامه

 • درس : احتمال 1
 • رشته : آمار و کاربردها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی جامعه شناسی رشته آمار و کاربردها به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی جامعه شناسی
 • رشته : آمار و کاربردها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش های نمونه گیری ۲ رشته آمار و کاربردها به همراه پاسخنامه

 • درس : روش های نمونه گیری 2
 • رشته : آمار و کاربردها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نظریه گراف و کاربردها رشته آمار و کاربردها به همراه پاسخنامه

 • درس : نظریه گراف و کاربردها
 • رشته : آمار و کاربردها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طرح آزمایشها ۲ رشته آمار و کاربردها به همراه پاسخنامه

 • درس : طرح آزمایشها 2
 • رشته : آمار و کاربردها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس بهینه سازی خطی رشته آمار و کاربردها به همراه پاسخنامه

 • درس : بهینه سازی خطی
 • رشته : آمار و کاربردها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس محاسبات آماری رشته آمار و کاربردها به همراه پاسخنامه

 • درس : محاسبات آماری
 • رشته : آمار و کاربردها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نظریه مجموعه های فازی رشته آمار و کاربردها به همراه پاسخنامه

 • درس : نظریه مجموعه های فازی
 • رشته : آمار و کاربردها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پروژه کارشناسی رشته آمار و کاربردها به همراه پاسخنامه

 • درس : پروژه کارشناسی
 • رشته : آمار و کاربردها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نرم افزارهای ریاضی رشته آمار و کاربردها به همراه پاسخنامه

 • درس : نرم افزارهای ریاضی
 • رشته : آمار و کاربردها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کنترل کیفیت آماری رشته آمار و کاربردها به همراه پاسخنامه

 • درس : کنترل کیفیت آماری
 • رشته : آمار و کاربردها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس بهینه سازی غیر خطی رشته آمار و کاربردها به همراه پاسخنامه

 • درس : بهینه سازی غیر خطی
 • رشته : آمار و کاربردها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با نظریه صف رشته آمار و کاربردها به همراه پاسخنامه

 • درس : آشنایی با نظریه صف
 • رشته : آمار و کاربردها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با نظریه تصمیم رشته آمار و کاربردها به همراه پاسخنامه

 • درس : آشنایی با نظریه تصمیم
 • رشته : آمار و کاربردها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با احتمال و آمار فازی رشته آمار و کاربردها به همراه پاسخنامه

 • درس : آشنایی با احتمال و آمار فازی
 • رشته : آمار و کاربردها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی آنالیز عددی رشته آمار و کاربردها به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی آنالیز عددی
 • رشته : آمار و کاربردها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش های چند متغیره پیوسته ۲ رشته آمار و کاربردها به همراه پاسخنامه

 • درس : روش های چند متغیره پیوسته 2
 • رشته : آمار و کاربردها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی جمعیت شناسی رشته آمار و کاربردها به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی جمعیت شناسی
 • رشته : آمار و کاربردها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس رگرسیون ۲ رشته آمار و کاربردها به همراه پاسخنامه

 • درس : رگرسیون 2
 • رشته : آمار و کاربردها
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 0 تومان