نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " آب و هواشناسی "

دانلود نمونه سوالات درس کارتوگرافی و تهیه نقشه های موضوعی رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارتوگرافی و تهیه نقشه های موضوعی
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی آب و هوا شناسی ۲ رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی آب و هوا شناسی 2
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ریاضیات مقدماتی رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : ریاضیات مقدماتی
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی جغرافیای جمعیت رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی جغرافیای جمعیت
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زمین در فضا رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : زمین در فضا
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی ژئومورفولوژی رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی ژئومورفولوژی
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی جغرافیای شهری رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی جغرافیای شهری
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی جغرافیای روستایی رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی جغرافیای روستایی
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی جغرافیای گردشگری رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی جغرافیای گردشگری
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی سنجش از دور رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی سنجش از دور
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی محیط زیست رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی محیط زیست
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش تحقیق (نظری) رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : روش تحقیق (نظری)
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فناوری اطلاعات IT رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : فناوری اطلاعات IT
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فلسفه و سیر تکوین جغرافیا رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : فلسفه و سیر تکوین جغرافیا
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی هیدرولوژی رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی هیدرولوژی
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نقشه خوانی رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : نقشه خوانی
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی زمین شناسی رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی زمین شناسی
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 750 تومان